Miljonsatsning på specialister

Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor viks för att möta utbildningsbehovet bland yrkesverksamma specialister. Pengarna ska fördelas mellan högskolor och universitet.

Satsningen på korta kurser i år ska exempelvis ge den som permitterats chansen att utbilda sig under sin permitteringstid.

I pressmeddelandet nämner regeringen Vinnovas pilotprojekt för korta kurser för yrkesverksamma specialister, KK-stiftelsen som utvecklat kurser i samverkan med lärosäten, samt satsningen AI Competence med flera kurser inom artificiell intelligens.

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna föreslår också ändringar i studiestödsreglerna. Det nuvarande kravet på sex månaders arbetslöshet för att få studiestartsstöd befaras skapa inlåsningseffekter och minskade möjligheter till utbildningsinsatser.
I förslaget ändras arbetslösvillkoret tillfälligt så att studiestartsstödet tillfälligt ska kan lämnas till den som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Man föreslår även att fribeloppet slopas.

”I paketet” ingår också ett tillskott om 112 miljoner kronor till universitet och högskolor som ska ge fler platser. Nästa år beräknas satsningen kosta 225 miljoner kronor.

I en särskild satsning på livslångt lärande (vidareutbildning och omställning) föreslås 130 miljoner kronor till lärosätena. Det beräknas motsvara 1 500 helårsstudenter 2020.