Extramiljoner för jämställdhet

Jämställdhetsmyndigheten får 2,5 miljoner kronor av regeringen. Uppdraget är att stärka andra myndigheters arbete med att beakta jämställdhet i sin verksamhet.

I samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ska Jämställdhetsmyndigheten ta fram en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte och lärande inom jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i staten.

Modellen ska underlätta utbytet av erfarenheter och kunskap mellan statliga myndigheter. Målet är att myndigheternas kärnverksamhet bättre ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

– Arbetet med jämställdhetsintegrering har visat på goda resultat. Till exempel fördelas statliga medel idag mer jämställt mellan kvinnor och män och arbetet med att upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor har förbättrats. Nu tar vi ytterligare ett steg för att stimulera fortsatt utveckling på jämställdhetsområdet inom våra myndigheter, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet får använda högst 250 000 kronor vardera under 2020 för ändamålet. Jämställdhetsmyndigheten får använda högst 2 500 000 kronor.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att lämna en delrapport senast 31 mars nästa år. En slutrapport ska redovisas senast den 31 mars 2022 till regeringen.