Kravet: Börja dela lokalytor

Andelen outnyttjade ytor i Sverige är enormt. Ungefär 90 procent av tiden bedöms lokaler stå tomma, enligt en rapport från IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

I framtiden lär det bli vanligt att vi delar kontorslokaler med andra hyresgäster.

– Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till omkring tio procent. I framtidens cirkulära byggande måste vi dela på resurserna bättre, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan och ordförande i arbetet bakom IVA-rapporten.

I ett inlägg på DN Debatt skriver flera IVA-företrädare att ”med stor sannolikhet är alla verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas, anpassas och användas mer”.

För att främja delning av verksamhetslokaler rekommenderas regeringen att se över regelverken. Ett 40-tal aktörer från akademi, näringsliv, kommuner, myndigheter, finansiell sektor och civilsamhälle har bidragit till förslagen. Bland annat föreslås att:

*Momsregler ses över så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
*Hyreslagen moderniseras med syfte att uppmuntra delningslösningar.
*Plan- och bygglagen ses över så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar till flexibilitet.