Studie: så många chefer förebygger psykisk ohälsa

Chefer som utbildats i psykisk ohälsa jobbar oftare förebyggande gentemot medarbetarna, visar en studie.

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningar i Sverige har få studier utförts för att undersöka chefers preventiva arbete. Det konstaterar Monica Bertilsson, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, och korresponderande författare bakom studien.

Studien har publicerats i Journal of Occupational and Environmental Medicine och bygger på en webbenkät med 2 921 chefer, som kommer från olika branscher och är verksamma i både privat och offentlig sektor.

Chefsutbildningar där man tagit upp depressions- och ångestproblematik, samt om verksamheten genomfört informationsinsatser, är de viktigaste faktorerna för om chefer genomfört samtal om psykisk ohälsa.

De två variablerna påverkar mer än om chefen har ett arbetsmiljöansvar eller om chefen är man eller kvinna. Studiens resultat gäller oavsett personliga erfarenheter eller organisationens storlek.

– Sannolikheten för att en chef faktiskt ska genomföra förebyggande samtal om ångest och depression är 84 procent högre om chefen arbetar i en organisation som erbjuder generella insatser, exempelvis stressrådgivning och föreläsningar om depression och ångest, jämfört med om organisationen inte gör det, säger Monica Bertilsson.

Hälften av cheferna i studien hade under de två senaste åren sett över personalens arbetssituation med syfte att förebygga psykisk ohälsa. 57 procent uppgav att man initierat samtal för att öka förståelsen för depression och ångest.