Akademikerföreningen på Scania: Inför digitala skyddsronder

Akademikerföreningen på lastbilstillverkaren Scania vill att det införs årliga skyddsronder av den digitala arbets­miljön. "Det kan minska risken för att medarbetare ska fara illa", säger ­Christina Widén som är vice ordförande och arbetsmiljöansvarig i ­föreningen.

Traditionellt har mycket av arbetsmiljöarbetet varit inriktat på den fysiska arbetsmiljön. Mindre uppmärksamhet har lagts på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Den fysiska arbetsmiljön är ganska bra på Scania. Den har vi dessutom god koll på. Medarbetarna är duktiga på att rapportera in fysiska tillbud och arbetsskador, och det görs återkommande uppföljningar i arbetsmiljökommittéer och liknande, säger Christina Widén.

– Men när det gäller den psykosociala arbetsmiljön är rapporteringen betydligt sämre, vilket gör det svårare att få en korrekt bild av hur den egentligen ser ut.

Ett återkommande problem på många arbetsplatser är IT-system som inte fungerar som de ska.

– Det skapar så kallad IT-stress. Att känna brist på kontroll utifrån de krav som ställs kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa. Inte minst därför är det viktigt att så tidigt som möjligt anmäla brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som den digitala arbetsmiljön är en del av, säger Christina Widén.

Innan nya IT-system införs bör medarbetarna utbildas ordentligt ­i systemen, menar hon.

– Tyvärr sker inte alltid det. Att inte kunna använda systemen som det är tänkt är inte bara ineffektivt, utan kan också vara mycket frustrerande och är ytterligare något som är negativt för arbetsmiljön.

 

"Ofta kommer användarperspektivet in alldeles för sent"

Från Akademikerföreningens sida vill man även att förtroendevalda så tidigt som möjligt är med i diskussionerna när nya IT-system ska implementeras.

– Vi kan bidra med synvinklar och aspekter som gör att man kanske undviker problem längre fram. Ofta kommer användarperspektivet in alldeles för sent.

Många av Akademikerföreningens chefmedlemmar anser att de får lägga alldeles för mycket tid på rent administrativa arbetsuppgifter, till exempel att registrera samma uppgifter i flera olika system.

– Det är tid som de i stället skulle kunna använda till att arbeta med ledarskap, säger Christina Widén.

Hon tycker även att det är viktigt att det införs digitala skyddsronder.

– Det är ett sätt att ytterligare sätta fokus på den digitala arbetsmiljön och upptäcka brister i tid.

Scanias HR-chef Jan Hillerström är positiv till Akademikerföreningens förslag.

– Absolut. Detta är något som vi får diskutera i den centrala arbetsmiljökommittén. I dag har vi dels allmänna skyddsronder, dels riktade. Detta skulle kunna ligga inom ramen för de riktade skyddsronderna, säger han.