Företagshälsan: Så får vi hälsosammare arbetsplatser

Lyft upp det systematiska miljöarbetet på högre hierarkiska nivåer i organisationerna. Det är en av fyra nödvändiga åtgärder för att skapa sundare arbetsplatser med minskad psykisk ohälsa, enligt en rapport från Sveriges Företagshälsor.

Att den psykiska ohälsan ökar hänger delvis samman med vad som sker ute på arbetsplatserna. Det konstaterar Sveriges Företagshälsor som i rapporten Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför? noterar tydliga kopplingar mellan arbetsliv och hur vi mår.

I rapporten beskriver branschorganisationen vad man de facto vet om jobbets betydelse för den psykiska hälsan. Analysen bygger på befintlig forskning, statistik och flera rapporter från exempelvis Arbetsmiljöverket och Myndigheten för Arbetsmiljökunskap.

Sveriges Företagshälsor har identifierat fyra faktorer som vägen framåt för sundare arbetsplatser.

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör breddas och utvecklas till att omfatta fler faktorer och höjas till högre hierarkiska nivåer i organisationen.

• Förbättrad mätning, styrning och ledning. Det finns fortfarande brister när det gäller att karaktärisera, beskriva och mäta risk- och friskfaktorer bortom medarbetarnas egna upplevelser.

• Bygg kunskap om framgångsrik förändring. Det finns mycket kunskap om vilka faktorer som formar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men betydligt mindre vetskap om hur man bär sig åt för att förändra den. Det behövs betydligt mer empirisk forskning och lärande kring hur kunskapen om organisatorisk och social arbetsmiljö kan omsättas i praktiken.

• Bygg fler bryggor mellan offentligt och privat. Även om problemen med sjukfrånvaro generellt är större i offentlig än privat sektor är frågan om psykisk ohälsa i arbetslivet något som berör alla sorters arbetsplatser.

Klicka här för att läsa hela rapporten