Statlig IT-drift vässas och säkras

Myndigheternas IT-drift ska både bli säkrare och mer kostnadseffektiv. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att utreda hur den kan samordnas.

– En förbättrad samordning av den statliga IT-driften kan höja säkerheten och öka effektiviteten, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Utredaren ska lämna förslag på mer varaktiga former för att samordna IT-driften och göra de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och landsting tydliga inför att privata leverantörer anlitas.

I sitt uppdrag ska utredaren kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv IT-drift. Med utgångspunkt i sin analys ska utredaren lämna förslag som bedöms lämpliga ur ett säkerhetsperspektiv och de författningsförslag som detta kräver.

Uppdraget att kartlägga och analysera IT-drift och rättsliga förutsättningar ska redovisas senast 31 augusti nästa år. Det andra uppdraget, att komma med förslag till mer varaktiga former för en samordnad statlig IT-drift, ska rapporteras senast 31 maj 2021.

Redan i dag finns samordnad statlig IT-drift, exempelvis den som sköts av Försäkringskassan åt en del andra myndigheter. Det är ett pågående regeringsuppdrag som regeringen fattat beslut om att förlänga till 31 december 2022.