Ernkrans: "Övertygad om att vi behöver göra mer"

Den lärarledda undervisningstiden inom högskolan 
behöver öka. Det menar Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Matilda Ernkrans säger till Jusektidningen Karriär att hon är bekymrad över dagens situation.

– Det är uppenbart att det på en del utbildningar är för lite lärarledd undervisning. Det läggs för mycket ansvar på studenterna att klara studierna på egen hand, vilket jag tror särskilt påverkar studenter som kommer från studieovana hem.

Är det förklaringen till många avhopp?

– Vi vet att det finns olika skäl till avhopp. Men jag är övertygad om att om vi kan öka den lärarledda tiden så torde fler klara den utbildning som de har blivit antagna till. Det är ganska självklart.

"Samverkan mellan universitet/högskolor å ena sidan och närings
livet och offentliga arbetsgivare å den andra behöver öka."

Efter kritik höjde regeringen 2016 ersättningsbeloppen inom HSTJ-området med syftet att den lärarledda tiden skulle öka.

– Jag tycker att man kan se att det har fått effekt. Men jag är övertygad om att vi behöver göra mer.

– I januariavtalet (mellan regeringen, Liberalerna och Centern, reds anm) har vi också pekat ut att det behöver göras ytterligare ansträngningar när det gäller att få till mer lärarledd tid.

I vintras lämnade den så kallade Styr- och resursutredningen över sina förslag till regeringen kring just universitetens och högskolornas framtida styrning och resurstill
delning. Bland annat föreslår utredningen att dagens prestationsbaserade resurstilldelningssystem ersätts av ett samlat anslag.

– Det skulle innebära att lärosätena, som ju har ansvar för utbildningens utformning, får en större möjlighet att förstärka där man anser att man behöver göra det, säger Matilda Ernkrans.

– Vi håller nu på att sammanställa remissvaren på utredningen som sedan ska analyseras. Vi behöver också förankra eventuella förändringar med fler partier. Men vi behöver få mer lärarledd tid på en del utbildningar. Detta kan kanske vara en väg framåt.

Behöver de akademiska 
utbildningarna i större utsträckning anpassas till arbetsmarknadens krav?

– Samverkan mellan universitet/högskolor å ena sidan och närings
livet och offentliga arbetsgivare å den andra behöver öka.

– Jag möter lärosäten som säger att man inte har fått tillräcklig information av näringslivet och offentliga arbetsgivare om vad det är för utbildningar som efterfrågas och klarar naturligtvis då inte av att svara upp mot de kraven. Samtidigt anser man från arbetsgivarhåll att många utbildningar inte är tillräckligt arbetsmarknadsanknutna. Detta kan bara lösas genom förbättrad samverkan på olika nivåer.