Lönerna ökade med 2,5 procent

Under första halvåret ökade svenska löner med 2,5 procent jämfört med samma period förra året. Ökningstakten är densamma som 2018.

– De senaste årens goda konjunkturläge och höga efterfrågan på arbetskraft har inte gjort något tydligt avtryck i form av en allmänt stigande löneökningstakt. Detta är annars något man skulle kunna förvänta sig utifrån tidigare högkonjunkturer. Nu är konjunkturen på väg att mattas av och det är inte säkert att vi kommer att se någon sådan effekt på lönerna denna gång, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet som bearbetat konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juni.

Reallöneökningen, alltså köpkraften, ökade med 0,6 procent vilket är något högre än fjolåret, då motsvarande siffra var 0,4 procent.

Sedan 2013 har svenska löner ökat med 2,5 procent per år. En ny stor avtalsrörelse väntar i vår då många av de centrala avtalen på arbetsmarknaden löper ut.