Justitiedepartementet: Gör domstolarna mer digitala

Domstolsärenden ska få inledas digitalt, och krav på papperskopior tas i vissa fall bort. Det vill justitiedepartementet som i en promemoria föreslår flera författningsändringar.

Justitiedepartementet vill effektivisera domstolarnas verksamhet, stärka rättssäkerheten och förbättra servicen. Det ska ske genom att all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser tillåts ske i digital form.

I sin promemoria föreslår justitiedepartementet flera författningsändringar som man vill ska träda i kraft 1 januari 2021:

* Domstolsärenden ska få inledas digitalt, exempelvis via mejl.

* Stämningsansökningar i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska vara signerad med en elektronisk underskrift.

* Onödiga krav på att en part ska tillhandahålla papperskopior tas bort.

* Beslut i hyres- och arrendenämnder ska kunna signeras elektroniskt.

* Rättegångsfullmakter ska få utfärdas i digital form och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift. Ett ombud som är offentlig försvarare ska inte behöva lämna in en fullmakt annat än om rätten anser att det behövs.

* Det ska införas enhetliga och teknikneutrala regler om bekräftelse av handlingar och dess ankomstdag.

Promemorian ”Digital kommunikation i domstolsprocesser” har gått ut på remiss. Berörda instanser ska inkomma med svar senast den 13 november i år.