Debatt: Samhällsvetarnas roll måste stärkas i Sverige

Rollen som samhällsvetare riskerar att bli nedprioriterad och därför är det dags att framhäva de kunskaper och perspektiv som yrkesgruppen bidrar med, skriver styret för Juseks professionsförening för samhällsvetare i en debattartikel.

Samhällsvetare finns överallt på arbetsmarknaden och har en mängd olika funktioner. De uppfattas ofta som generalister med breda kunskaper som är generiska i meningen att de går att tillämpa inom flera sektorer. Rollen som samhällsvetare riskerar därför att bli nedprioriterad till förmån för mer specialiserade funktioner.

Samhällsvetare ses inte sällan som något ”flummigt” och/eller för brett, därmed hamnar många som handläggare med ospecificerade arbetsuppgifter som sällan kräver de kompetenser samhällsvetare utbildat sig till och förvärvat. 

Under våren 2019 genomförde styret för samhällsvetarnas professionsförening en enkät riktad till samtliga samhällsvetarmedlemmar inom Jusek. Vi fick drygt 120 svar som visar både på bredden och spetsen i att vara samhällsvetare. 

Vår undersökning visar att ett tankeskifte behöver komma till stånd, där de kunskaper och perspektiv som samhällsvetare bidrar med uppvärderas och framhävs.

En samhällsvetares individuella grundkunskaper kan variera, men förmåga och perspektiv är den gemensamma grunden som binder dem samman. Det handlar mer konkret om förståelse för komplexa samband och för hur nivåer hänger ihop; förmåga att väga och bryta perspektiv och argument mot varandra; liksom kritiskt tänkande, analys och reflektion.

Gällande perspektiv handlar det om en grundläggande nyfikenhet på omvärlden; ett samhällsintresse och engagemang; en vilja att förstå och förändra; ett helikopterperspektiv och en helhetssyn. 

Dessa förmågor och perspektiv kan tillämpas på många arbetsplatser och i olika sektorer. Just helhetsperspektivet, att sätta in sin roll och insats i ett bredare sammanhang och att länka delar till en helhet, är inte något ”utanpå-lager” utan kärnan i vad samhällsvetare bidrar med. Detta är avgörande på en arbetsmarknad och i ett samhälle som tenderar att bli mer och mer nischat och specialiserat, vilket riskerar att förlora de bredare sammanhangen och de allmänna trenderna ur sikte.

Samhällsvetarna ser sin insats och sitt värde utifrån en helhetssyn på samhället, vilket gör att de kan skapa värde för arbetsgivare och organisationer i princip oavsett befattning.

Självklart är det så att samhällsvetargruppen är heterogen och uppvisar en stor mångfald, gällande såväl var de arbetar som vad de bidrar med. Men för att stärka rollen behöver vi uppvärdera de förmågor och perspektiv som samhällsvetare i allmänhet besitter och bidrar med, såväl bland fackliga samt arbets-givarparter. Detta riskerar annars att gå under radarn i såväl samhällsdebatten som i medvetenheten hos enskilda arbetsgivare som har samhällsvetare anställda hos sig.

Den uppgiften får inte glömmas bort av Jusek. Vi som professionsförening ska göra vad vi kan för att samhällsvetarnas ställning stärks.

Styret för professionsföreningen samhällsvetare, Jusek

--

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.