Fortsatt minskning av löneskillnader

Varje år sedan 2007 har löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat. Förra året krympte den med 0,6 procent, enligt Medlingsinstitutets rapport.

2018 tjänade män 10,7 procent mer än kvinnor. En stor del av skillnaden beror på yrke, ålder, samt utbildning. Men avräknat mätbara faktorer återstår en oförklarad skillnad mellan könen på 4,4 procent.

Sedan 2005 har kvinnors löner ökat med i snitt 3,5 procent per år, medan motsvarande siffra för männen är 2,9, visar rapporten Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?.

– Det sker en förändring på arbetsmarknaden som går mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Fler kvinnor får också chefsuppdrag. Det är viktiga delförklaringar till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Förra året var genomsnittslönen i Sverige 34 600 kronor. Mest tjänade manliga tjänstemän i den privata sektorn; 46 400 kronor. Lägst genomsnittslön, 26 600 kronor, hade kvinnliga arbetare i privat sektor.

Den största genomsnittliga löneskillnaden, 20 procent, finns inom landstingen. Lägst är den i kommunerna: 2,8 procent.

I rapporten redovisas också pendlingsavstånd till jobbet. Studien visar att män pendlar längre än kvinnor, högutbildade längre än lågutbildade, och heltidsarbetande längre än deltidsarbetande.