Nu ska LAS utredas

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över arbetsrätten. Senast i maj 2020 redovisar han sina förslag, och 2021 ska förändringarna genomföras.

Utredningen och dess direktiv bygger på det så kallade januariavtalet, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringen har utsett Gudmund Toijer, justitieråd i Högsta domstolen, till särskild utredare. Hans uppdrag består av fyra delområden; och till stöd har han en expertgrupp av ekonomer.

Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS, Lagen om anställningsskydd.

Och vidare:
* Utarbeta författningsförslag om stärkt arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.

* Utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

* Överväga författningsförslag med syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Utredningen ska samråda med företrädare för arbetsmarknadens parter, samt representanter för små och medelstora företag.

Regeringen skriver också att utredningen särskilt ska beakta de mindre företagens behov av flexibilitet, samt se till vilka konsekvenser förslagen kan ge för arbetstagares anställningstrygghet.