Rekordfå förhandlingar gav lugn på arbetsmarknaden

2018 var ett stabilt år på arbetsmarknaden med få stridsåtgärder. Det framgår i Medlingsinstitutets rapport ”Avtalsrörelse och lönebildning 2018”.

Att året blev så lugnt beror på det låga antalet omförhandlade avtal. Det var bara 29 av arbetsmarknadens 668 riksomfattande kollektivavtal som löpte ut under det gångna året. Inte vid något tillfälle ledde förhandlingarna till varsel om stridsåtgärder. Det gör 2018 till det fredligaste året sedan Medlingsinstitutet inrättades år 2000.

Samtidigt var näringslivets lönsamhet nära en genomsnittlig nivå och reallöner och sysselsättningsgrad ökade.

– Vårt uppdrag är bland annat att verka för att lönebildningen inte påverkar samhällsekonomin negativt och det kan vi inte se att den har gjort, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson i ett pressmeddelande.

Trots den höga efterfrågan på arbetskraft ökade inte lönerna på det sätt som förväntats. Löneökningstakten låg på cirka 2,6 procent de elva första månaderna 2018. Samtidigt ökade konsumentpriserna med 2,1 procent vilket ger en reallöneökning på 0,5 procent.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor minskar för varje år, men männen tjänar fortfarande mer. Med faktorer som yrke, utbildning, ålder och arbetstid medräknat kvarstår en oförklarad skillnad i lön på 4,3 procent. Genomsnittslönen för hela ekonomin var 33 700 kronor 2017, vilket är det senaste år det finns statistik för.

Jämfört med omvärlden är kollektivavtalens täckningsgrad hög i Sverige. Nära 90 procent av de anställda omfattas av kollektivavtal men det sker en minskning, särskilt bland arbetare. Sett till antalet medlemmar i fackförbund minskar de i LO-förbund, men de ökar i förbund som organiserar tjänstemän och akademiker.