Ökad psykisk ohälsa bland kvinnliga chefer

Allt fler kvinnliga chefer blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Det visar statistik från Previa.

Previas årsstatistik från 2018 visar att trenden med ökad sjukfrånvaro bland chefer fortsätter. Från 2014 handlar det om en ökning med 50 procent. Den främsta förklaringen är att allt fler blir långtidssjukskrivna – i synnerhet kvinnor.

Under de senaste fyra åren har antalet frånvarodagar bland de kvinnliga cheferna i Previas undersökning ökat från knappt 1 000 till över 6 000. Det innebär en uppgång med över 500 procent.

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal. Men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Enligt Previa finns det en ökad efterfrågan på analys, stöd och kompetensutveckling bland företagen. Men mer måste göras för att trenden ska vända.

– Vi ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen, men ofta saknas det resurser och lyhördhet för att tillgodose deras behov. Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa.

Statistiken inkluderar både kort- och långtidsfrånvaro och omfattar 170 000 personer, varav 12 300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet.