Metoden som ska minska kommunens sjukfrånvaro

Efter hög sjukfrånvaro tar Nynäshamns kommun krafttag för att främja god hälsa på sina arbetsplatser. Ett treårigt projekt har nu lett fram till metoden OSA-dialogen som bland annat fokuserar på att tydliggöra uppdrag och mål i arbetet.

Linda Öhman.


Projektet Jaget, laget och uppdraget startade i januari 2016. 

– Sjukfrånvaron är ett stort problem för hela samhället och i Nynäshamn har vi legat högre än riksgenomsnittet. Så vi fick ett uppdrag från kommunstyrelsen att bryta den negativa trenden, minska sjukfrånvaron och öka den psykiska hälsan, berättar projektledare Linda Öhman.

Två arbetsplatser valdes ut slumpmässigt – Viaskolan med 60 medarbetare och hemtjänsten med 100 medarbetare. I projektet ingick intervjuer med anställda, fackliga representanter, chefer och HR-avdelningen. Även ledningsgrupper och politiker deltog och analysen visade att problemen bland annat kunde kopplas till obalans mellan krav och resurser samt bristande delaktighet.

Olika verktyg och arbetssätt testades och de delar som visade sig vara effektiva samlades i en slutprodukt kallad OSA-dialogen, där förkortningen står för Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Ett av de viktigare verktygen är den vertikala dialogen, som går mellan olika nivåer och funktioner i en organisation, berättar Linda Öhman.

– Det är också en av de åtgärder som har gett mest positiv respons. Många har upplevt det som väldigt roligt och inspirerande. Tidigare har många viktiga frågor fastnat ute i organisationen och aldrig nått ledningen eller politikerna.

Inom ramen för OSA-dialogen ska också uppdrag och beslutsprocesser tydliggöras, prioriteringar vid hög arbetsbelastning ska förenklas och medarbetarnas delaktighet kring arbetsmiljöfrågor ska öka.

– Det rör sig om verktyg för att kartlägga men också för att genomföra och följa upp åtgärder. Tidigare gjordes ofta arbetsmiljöundersökningar, men det var inte alltid som det följdes upp med konkreta åtgärder. Och vi har lagt fokus på att göra verktygen enkla att använda, det är viktigt, avslutar Linda Öhman.