Forskare: Förenkla pensionssystemet

Pensionssystemet är för komplicerat. Den slutsatsen dras i en ny rapport från SNS.

Det är nationalekonomerna Johannes Hagen och Mikael Elinder som genom en omfattande enkätundersökning har sökt svaret på vad svenskarna egentligen vet om sin pension. Resultatet presenteras i rapporten Den komplexa tjänstepensionen och visar att varannan tillfrågad tycker att det är svårt att förstå hur pensionssystemet fungerar.

– Om man inte har koll på sin framtida ekonomi så blir man nog överraskad. De flesta kommer antagligen att få lägre pension än vad de hade förväntat sig eller hoppats på, säger Mikael Elinder.

Nästan var fjärde tillfrågad säger i studien att de inte vet om de omfattas av något tjänstepensionsavtal. Många anser dessutom att de inte är tillräckligt insatta i frågan för att förstå hur deras pensionsval faktiskt påverkar den framtida pensionen.

– Ålder spelar inte så stor roll för hur mycket man kan eller tycker sig kunna om pensionssystemet, och ”jag-gör-det-sen”-mentaliteten är i princip lika vanlig bland äldre som yngre pensionssparare. Det här är ett problem främst eftersom det försämrar möjligheten att fatta bra beslut, säger Johannes Hagen.

Forskarna presenterar också några förslag på hur systemet skulle kunna förenklas. Det handlar bland annat om en utökad flytträtt, stärkt undervisning om pensioner på gymnasiet och på universitetet samt en gemensam organisation på tjänstepensionsområdet.