Sju av tio gick sjuka till jobbet

Sju av tio sysselsatta har under det senaste året gått till jobbet trots att de var sjuka. Det visar den senaste arbetsmiljöundersökningen.

Statistiken, som är framtagen av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket, visar att drygt 40 procent av de 6 700 tillfrågade valde bort sjukskrivning eftersom man upplevde att ingen annan kunde göra jobbet. 

De utan fast anställning uppgav betydligt oftare att de gick till jobbet trots sjukdom eftersom de inte ville ses som lata eller var oroliga över att förlora jobbet.

Arbetsmiljöundersökningen visar också att den svenska arbetsmarknaden fortsatt är könssegregerad. Kvinnor arbetar i betydligt högre utsträckning inom vård, omsorg och utbildning medan männen oftare arbetar med maskiner och inom branscher som tillverkning, bygg eller mineralutvinning.

Kvinnorna har också oftare ett psykiskt påfrestande jobb, 27 procent av de tillfrågade att jämföra med 20 procent bland männen. Nära hälften av kvinnorna kunde inte heller styra över när olika arbetsuppgifter skulle utföras medan motsvarande siffra bland männen var 36 procent.

Överlag verkar svenskarna ändå trivas med sin jobbsituation. Tre av fyra svarar att de är nöjda med arbetet i stort och sju av tio anser att deras jobb i hög grad är intressant och stimulerande.