Parter storsatsar på friska arbetsplatser

Parterna på det statliga avtalsområdet har inlett en femårig satsning för att förbättra arbetsmiljön och motverka ohälsa. Arbetet bedrivs inom ramen för Partsrådet. Redan i höst inleds de första konkreta insatserna på olika myndigheter.

Foto: Shutterstock/Olof Holdar


Partsrådet är en gemensam organisation för arbetsgivarna och facken inom staten. Det är de som kommer driva programmet genom att erbjuda insatser och stöttning på myndigheterna.

– Det har under en tid varit stort fokus på arbetslivsfrågorna. Det handlar dels om parternas och regeringens ambition att minska sjuktalen, dels om insikten att vi i framtiden kommer arbeta högre upp i åldrarna. Programmet är ett sätt att möta de här utmaningarna gemensamt, förklarar Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Jusek och ordförande i förhandlingsorganisationen Saco-S, Akademiker i staten.

Initiativet till storsatsningen togs under avtalsrörelsen 2017 då Saco-S presenterade idén om en gemensam längre insats för ett hållbart arbetsliv. Arbetsgivarverket nappade på förslaget. Parterna tillsatte en styrgrupp och i december 2017 inleddes arbetet.

Under hösten kan myndigheterna ta del av de första tjänsterna som har tagits fram. Det handlar bland annat om en workshop för ökad medvetenhet om hållbart arbetsliv, hjälp med kartläggning av de viktigaste utmaningarna, introduktion av ett webbaserat verktyg för styrning och kontroll av arbetsmiljöarbetet och en halvdagskurs som handlar om att identifiera tidiga tecken på stress.

– Det rör sig om konkreta insatser för att stötta myndigheterna. Vi vill stärka dem i deras arbete och hjälpa dem att sätta fokus på sådant som inte görs i dag, sådant som kan utveckla och vidga perspektiven. Tanken är att det ska leda till friska och engagerade arbetsplatser, säger Lena Emanuelsson.

Fler tjänster kommer utarbetas under programmets gång. Och en hel del fokus kommer ligga på frågan om välbefinnande på arbetsplatserna, berättar Lena Emanuelsson.

– Vi tror att det är enormt viktigt att ta till vara det engagemang som finns hos medarbetarna. Det är ofta det som ger den arbetsglädje som är så viktig för alla arbetsplatser, inte minst med tanke på att vi väntas jobba längre i framtiden. Det är jätteviktigt att vi får med även det perspektivet. Det handlar inte bara om sjuktalen utan minst lika mycket om att arbeta proaktivt genom att ta till vara medarbetarnas engagemang och utvecklingsmöjligheter.