Därför varnas Massi Fritz

I augusti tilldelades advokat Elisabeth Massi Fritz en varning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. I dag offentliggjordes beslutet där nämnden bland annat skriver att de anställningsavtal hon har använt sig av strider mot god advokatsed.

Enligt anställningsavtalen ska de som slutat på Advokatbyrån Elisabeth Fritz ha varit tvungna att lämna kvar sina klienter. Disciplinnämnden har gått igenom 13 anställningsavtal och anser att det inte råder ”någon tvekan om att de villkor i dessa avtal som gäller hanteringen av pågående uppdrag då en anställd jurist lämnar sin anställning, sätter klientens fria advokatval ur spel eller i vart fall i fara”.

Massi Fritz har uppgett att hennes advokatbyrå sedan den 14 juni i år har nya anställningsavtal. Förändringen gjordes inför införandet av GDPR och det ska inte heller ha varit några problem med de gamla avtalen. Nämnden anser dock inte att det föranleder någon annan bedömning.

Jusektidningen Karriär har varit i kontakt med Elisabeth Massi Fritz som hänvisar till sin advokat Monique Wadsted. Hon kritiserar disciplinnämndens beslut:

– Elisabeth Massi Fritz har använt avtalsmallar som hon fått från andra advokater. Villkoren som Disciplinnämnden kritiserar har aldrig tillämpats och anställningsavtalen är sedan en tid utbytta och innehåller inte längre de kritiserade villkoren. Det har inte heller framkommit att de kritiserade villkoren någonsin har tillämpats, skriver hon i ett skriftligt uttalande. 

Nämnden anser också att Massi Fritz ”obstruerat och allvarligt försvårat nämndens handläggning av ärendet”. Exempelvis ska Massi Fritz per mejl den 25 juni 2018 meddelat ”att hon inte kommer att svara nämnden eftersom hon inte anser sig ha någon sådan skyldighet”. Sammantaget anser nämnden att hennes agerande under handläggningen av disciplinärendet innefattar ett åsidosättande av hennes plikter som advokat.

– Det som Disciplinnämnden framförallt lägger Elisabeth Massi Fritz till last är att hon, efter att i och för sig tillhandahållit stora mängder material, vid en tidpunkt på inrådan av sitt dåvarande ombud och med hänvisning till reglerna om rättvis rättegång i Europakonventionen om Mänskliga rättigheter, inte följde Disciplinnämndens föreläggande. Detta anser Disciplinnämnden vara särskilt allvarligt. Elisabeth Massi Fritz följde dock enbart sitt dåvarande ombuds råd och också en advokat måste kunna få vara klient, kommenterar Monique Wadsted.

Granskningen mot Massi Fritz inleddes den 23 februari 2018 och hade föregåtts av en serie artiklar i Aftonbladet. I tidningen uppgav 16 tidigare anställda på byrån att de uppmanats att lägga på tid vid debitering som inte motsvarat verklig tidsåtgång. Massi Fritz har framhållit att de flesta av vittnesmålen mot henne var anonyma och därför inte kunde, eller behövdes, bemötas i sak. I de fall anklagelserna framförts utan anonymitet bestred hon påståendena.

Vid den muntliga förhandlingen i disciplinnämnden den 27 augusti uppgav hon att de mål hennes advokatbyrå driver kräver stort engagemang. Vidare att ”engagemanget har koppling till den tid som måste läggas ned. Syftet med advokatbyrån har aldrig varit att tjäna pengar. Jurister ska lägga ned den tid som krävs, men inte onödig tid”. 

Nämnden anser inte att man säkert kan dra slutsatsen att Massi Fritz uppmanat anställda att begära ersättning för arbete som inte utförts. Hon bedöms därför inte ha åsidosatt god advokatsed på sådant sätt att hon i den här delen bör tilldelas disciplinär påföljd. 

Elisabeth Massi Fritz hänvisar även till sin Instagram, där hon skriver: 

”Disciplinnämndens majoritet inklusive ordföranden och vice ordföranden har funnit att jag INTE har brutit mot god advokatsed när det gäller påståendet om överdebitering och saltade räkningar”. 

Disciplinnämndens beslut blev sammantaget att varna Massi Fritz och ge henne den högsta straffavgiften på 50 000 kronor. Nämnden bestod av åtta ledamöter och var oenig. Fyra ledamöter och generalsekreteraren Anne Ramberg ville utesluta Massi Fritz, men för en uteslutning krävs det att sex ledamöter är med på det. 

Beslutet kan inte överklagas av Massi Fritz. Justitiekanslern däremot får överklaga beslutet hos Högsta domstolen.