Detta är arbetsgivarens ansvar

Hur ser arbetsgivarens ansvar ut när det gäller hot, våld och trakasserier i arbetet? Vi bad Juseks förbundsjurist Catharina Klåvus att reda ut vad som gäller:

• Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att en arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet – samt även i övrigt verka för att uppnå en god arbetsmiljö.

• Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar omfattar både den fysiska och psykologiska arbetsmiljön, samt organisatoriska arbetsförhållanden. Här ingår även att förebygga och undanröja riskerna för hot, våld och trakasserier. 

• Förutom bestämmelser i arbetsmiljölagen finns föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdat för att underlätta arbetet. Man har bland annat tagit fram SAM-cirkeln, för att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till: 

1. Först ska en undersökning eller kartläggning av verksamheten ske. Den kan till exempel grunda sig på enkätundersökningar, medarbetarsamtal, skyddsronder och arbetsplatsträffar, men också på incidenter i den egna verksamheten. 

2. Därefter görs en riskbedömning av verksamhetens olika delar och av de övergripande riskerna som kan uppstå vid interaktionen mellan de olika avdelningarna/enheterna. Riskbedömningen ska ta sikte på fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

3. Nästa steg är att göra en åtgärdsplan med angivande av de åtgärder som behöver vidtas omedelbart samt övriga åtgärder
i en prioritetsordning.

4. Därefter kontrolleras att åtgärderna genomförts och fungerar. Eftersom all verksamhet är i ständig förändring är detta en process som aldrig avslutas. 


Läs mer:
Hot och våld vardag för rättsväsendets anställda
Kraftig ökning av hot mot Försäkringskassan
Domare hotas i sociala medier
Juristen: "I brevet stod det att jag skulle dö"
Domaren: "Jag kände direkt stark oro för mina barn"
Barbro Jönsson: "Den krypande otrygghetskänslan är det största hotet"