Ökad insikt om arbetsmiljöns betydelse

Förebyggande arbetsmiljöarbete prioriteras allt högre, men fortfarande saknar sju av tio chefer kunskaper om den psykosociala arbetsmiljön. Det visar Arbetsmiljöindikatorn som presenteras av organisationen Prevent.

Vartannat år undersöker den ideella organisationen Prevent arbetsmiljöarbetet på landets arbetsplatser genom att ställa frågor till chefer och skyddsombud.

Mycket har blivit bättre jämfört med för två år sedan då undersökningen senast genomfördes. I dag ger nästan 80 procent av cheferna arbetsmiljöarbetet hög prioritet mot 75 procent för två år sedan. Motsvarande siffror bland skyddsombud är 73 respektive 69 procent.

En tydlig ökning syns också när det gäller aktivt arbete med arbetsmiljön. Nästan var fjärde chef och var tredje skyddsombud uppger att de arbetar aktivt.

– Vi befinner oss i en stark konjunktur med högt tempo och konkurrens om kompetenser, så det finns en hel del som talar för att bra arbetsmiljö blivit en ännu viktigare framgångsfaktor i kampen om kompetensen, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Det tuffa tempot kan dock vara en orsak till att färre är nöjda med arbetsklimatet i dag jämfört med 2016. Ändå anser 82 procent av cheferna och 64 procent av skyddsombuden att arbetsmiljön är tillräckligt bra.

Det finns också andra utmaningar. Nästan fyra av tio chefer är missnöjda med metoderna för att riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Det är såklart inte bra, men ändå ett steg framåt jämför med för två år sedan då varannan chef upplevde sig sakna den typen av stöd, säger Maria Schönefeld.

Sju av tio chefer och skyddsombud önskar dessutom mer kunskap kring organisatoriska och sociala frågor, hur man förebygger stress samt stöttar medarbetare med psykosociala problem eller som är i riskzonen för att gå in i väggen.