Avhandling utmanar schablonbilden av företagsledare

Företagsledare i tillväxtföretag är inte alltid så handlingsorienterade och strukturerade som schablonbilden påstår. ”Det finns anledning att ifrågasätta de ideal som finns om hur framgång nås”, säger Jonas Fasth vid Handelshögskolan i Göteborg som skrivit en avhandling i ämnet.


I sin doktorsavhandling har Jonas Fasth intervjuat 60 företagsledare i små och medelstora företag om hur de arbetar i praktiken för att skapa tillväxt. 

– Tillväxt kan ses som ett resultat av en utvecklad förståelse om tillgängliga resurser och dess funktioner samt förmågan att utifrån dessa se möjligheter för expansion. Den förståelse företagsledare bär utvecklas i samspel med omvärlden, säger Jonas Fasth.

Många gånger utgår man från att företagsledare ska vara på ett visst sätt för att lyckas. Det kan handla om en extrovert personlighet och om att vara strukturerad. Men bilden av en företagsledare är mer mångfacetterad än så, visar Jonas Fasths forskning:

– Framgång är väldigt individuellt. Tvärtemot den gängse bilden är en del företagsledare i tillväxtföretag nästan ensamvargar. Min forskning visar att det inte behöver vara ett hinder.

I avhandlingen har företagsledarnas arbetsstilar delats in i fyra grupper:

A: Företagsledaren har få inspel från andra personer, förståelse utvecklas i produktionen och hen testar sig fram.

B: Företagsledaren har fokus på ledning och styrelse, många möten och använder mycket verktyg och dokumentation.

C: Företagsledaren har fokus på medarbetare, använder sig av arbetsgrupper och utvecklingsdagar samt olika systematiska procedurer.

D: Företagsledaren har kontakt med många olika aktörer, rör sig mycket utanför verksamheten och minglar, samtalet är i centrum.

Jonas Fasth konstaterar att det finns många olika vägar till positiv lönsamhetsutveckling och att företagsledare med tillväxtambitioner inte kan stöpas i samma form.

Bland policyskapare, rådgivare samt finansiärer, och inom utbildningsväsendet, är det vanligt att strukturerad planering och formaliserade arbetssätt lyfts fram som framgångsfaktorer, och i entreprenörskapsforskningen nämns ofta förmågan att nätverka som avgörande för att lyckas. 

– Det finns därför anledning att reflektera över och ifrågasätta givna sanningar om hur framgång nås och vilka rekommendationer och stöd som ska erbjudas för att åstadkomma tillväxt, säger Jonas Fasth.