Vabb minskar karriärmöjligheterna

Vabbar du mycket som man blir det svårare att få en chefsposition. Det visar en rapport från den fackliga centralorganisationen Saco. ”Är du mycket hemma med sjuka barn får du en sämre löne- och karriärutveckling”, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Sacos undersökningen jämför karriärutvecklingen under åren 2004–2013 för 190000 personer som skrevs in på högskolan 1990–1996 och klarade minst tre års studier.

Enligt undersökningen är effekten av både föräldraledighet och vård av sjukt barn (vabb) störst bland män. Kvinnor har dock fler frånvarodagar med tillfällig föräldrapenning och sjukpenning, vilket också påverkar möjligheterna till befordran.

Ett intressant resultat av rapporten gäller just frånvaro med föräldrapenning. Trots att kvinnor tar ut betydligt fler föräldrapenningdagar påverkas inte deras chanser till ett chefsjobb i någon större omfattning. Mäns föräldraledighet är vanligtvis kortare än kvinnors, men reducerar ändå sannolikheten till ett chefsjobb i högre grad än vad den gör för kvinnor.

Vabb är dock den frånvarotyp som, per dag, har störst inverkan på sannolikheten för ett chefsjobb. Akademiker som vabbade sammanlagt över 100 dagar hade 30 procents lägre chans att bli chef, jämfört med de som inte stannade hemma för vård av sjukt barn.

– Med allt annat lika har manliga akademiker fortfarande 16 procents högre chans än kvinnorna att bli chefer, trots att kvinnorna i många fall har bättre studieresultat, säger Göran Arrius. 

Enligt rapportförfattarna kan det tolkas som att unga kvinnor förväntas vara föräldralediga under lång tid och därför får betala en ”riskpremie” i form av lägre lön och sämre befordringsmöjligheter. Män möter inte samma förväntningar och drabbas inte av riskpremien förrän de blir föräldralediga. Att män har 16 procents högre sannolikhet till ett chefsjobb kan ses som uttryck för denna riskpremie.

Deltidsarbete är en annan orsak till skillnader i frånvaro mellan kvinnor och män och därmed även när det gäller löne- och karriärutveckling. Undersökningen nämner även att normer kan påverka, men att dessa är svåra att mäta.