Hot och våld vanligt på utsatta myndigheter

Var tredje Jusekmedlem inom rättsväsendet och på utsatta myndigheter har utsatts för hot eller våld de senaste två åren, visar en ny rapport.

– Varje form av hot och våld måste bekämpas och nolltolerans måste gälla, säger Juseks ordförande Sofia Larsen.

Sedan 2009 har Jusek undersökt hur mycket hot, våld och trakasserier som riktas mot medlemmarna inom rättsväsendet.

I årets undersökning, som gäller situationen under 2017, inkluderas även myndigheter där medarbetarna har många direktkontakter med medborgarna, exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Resultatet visar att nästan var tredje tillfrågad Jusekmedlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan under de senaste två åren.

Skillnaderna mellan myndigheterna är stora. På Migrationsverket uppger sex av tio att de utsatts för våld och hot i sitt arbete. På Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen svarar ungefär fyra av tio att de blivit utsatta. Inom Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten varierar det mellan var fjärde och var tredje.

Nästan var tredje Jusekmedlem i undersökningen har någon gång funderat på att byta arbete på grund av situationen. Många har också förändrat sitt beteende i privatlivet och anser att deras hälsa har påverkats. Var femte medlem upplever dessutom otrygghet i sitt yrke.

– Det behövs ett bättre stöd till medarbetarna, ett förstärkt skydd för personuppgifter och ett stärkt straffrättsligt skydd mot hot och våld. Om ett yrkesliv i medborgarnas tjänst ska vara attraktivt även i framtiden måste myndigheterna kunna garantera medarbetarnas trygghet, säger Sofia Larsen.

I nästa nummer av Jusektidningen Karriär kan du läsa mer om undersökningen.