Granskning: Flyttröran

Flera hundra statliga jobb håller på att flyttas från Stockholm till övriga delar av Sverige. Färre än 15 medarbetare väntas i dagsläget flytta med, visar Jusektidningen Karriärs granskning av de senaste årens stora statliga flyttkarusell. Många väljer i stället att säga upp sig, med följden att viktig kompetens går förlorad.

För snart två år sedan, den 16 juni 2016, beslutade regeringen att säte och delar av E-hälso-myndighetens verksamhet skulle omlokaliseras från Stockholm till Kalmar. 

Det var startskottet på den största statliga omlokaliseringen av myndigheter på många år.

Två av E-hälsomyndighetens medarbetare har valt att flytta med. Lika svagt flyttintresse har det varit bland anställda på övriga myndigheter som under de senaste två åren helt eller delvis omlokaliserats från Stockholm till orter runt om i Sverige, det visar Jusektidningen Karriärs granskning.

Några exempel:

– Två av 18 anställda på Fastighetsmäklarinspektionen valde att flytta med till Karlstad.

– När SCB flyttade drygt 100 tjänster, och myndighetens säte, från Stockholm till Örebro valde åtta personer att följa med.

– Universitets- och högskolerådet har omlokaliserat 15 tjänster från Stockholm till Visby. Ingen anställd har flyttat med.

– Inte heller någon av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds medarbetare väntas följa med Skellefteå.

– Halva ESF-rådet, cirka 65 tjänster, håller på att lokaliseras till Gävle. Ingen anställd väntas flytta med, däremot har flera förklarat att de kan tänka sig att pendla mellan Stockholm och Gävle – åtminstone under en tid.

– En person har hittills sagt sig vara beredd att flytta med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) från Stockholm till Växjö. 

Företrädare för flera av de myndigheter som håller på att omlokaliseras säger till Jusektidningen Karriär att verksamheten påverkats negativt av flytten.

– En av svårigheterna har varit att motivera befintlig personal att stanna kvar. Då väldigt få är intresserade av att flytta eller pendla till Växjö har vi tappat personal i väldigt snabb takt, säger MUCF:s kommunikationschef Johnny Lindqvist.

Hans kollega Nizar Chakkour på SCB, berättar att omlokaliseringsbeslutet medförde kostnader som SCB inte hade budgeterat för.

– Vissa prioriterade utvecklingsaktiviteter har därför fått skjutas på framtiden.

Elin Faltin, HR-chef på Strålsäkerhetsmyndigheten, som delvis håller på att omlokaliseras till Katrineholm, berättar att även på hennes myndighet har flera anställda sagt upp sig.

– Vår största utmaning är att hantera det vakansläge som har uppstått. Uppsägningarna har inneburit såväl kompetens- som produktionsförlust.

Vilka har varit extra svåra att rekrytera?

– Upphandlare och systemutvecklare. Även vissa experter inom kärnkraftsområdet har vi haft svårt att rekrytera till Katrineholm.

Susanne Jansson, enhetschef för verksamhetsstyrning vid Polarforskningssekretariatet, som ska flytta från Stockholm till Luleå, säger att en svårighet vid omlokalisering är att säkerställa kompetensöverföringen.

– Erfarenheter från tidigare omlokaliseringar av statlig verksamhet visar att verksamheten påverkas negativt under en övergångsperiod som i vissa fall kan uppgå till tre, fyra år.

Liknande uppfattning har Sverker Härd, direktör på Myndigheten för kulturanalys, som håller på att omlokaliseras från Stockholm till Göteborg. Få av de 15 anställda väntas följa med flyttlasset.

– Knappt hälften av personalen har fått nya anställningar. Det här är en svår omställningsprocess som är påfrestande för medarbetare och arbetsmiljö. Verksamhetens kvalitet sjunker naturligtvis som en följd av detta.

Andra myndigheter har betydligt lättare att flytta arbetstillfällen utan att verksamheten påverkas negativt. Ett sådant exempel är Kronofogden som ska flytta 35 tjänster från Sundbyberg till Luleå, Sundsvall och Kristianstad.

– Ingen kommer att behöva flytta med. När någon slutar på vårt kontor i Sundbyberg flyttas tjänsten till antingen Luleå, Sundsvall eller Kristianstad, säger pressansvarige Max Wallenberg.

Tar det inte för lång tid att flytta tjänster på det sättet?

– Nej. Personalomsättningen är hög i Stockholmsområdet. På de orter som vi ska expandera är det lättare att anställa personal än i Stockholm. Vi ser därför positivt på detta. Mycket av vår verksamhet är dessutom inte beroende av var man sitter rent geografiskt.

 

Läs mer: 

Jusek: "Inte ett bra sätt att hantera skattemedel"
Ardalan Shekarabi: "Staten ska ha en legitimitet i hela landet"
Johan valde att flytta med: "Förutsättningarna är bättre här"
Karin valde att inte flytta med: "Det är omöjligt för oss att flytta permanent"
Checklista för statligt anställda