Så sätts din lön

Foto: Shutterstock

Individanpassad lön ger medarbetaren möjlighet att påverka lönen utifrån sin arbetsinsats. Men det ställer inte bara krav på den enskilda individen, utan även på chefen, den fackliga lokalföreningen och arbetsgivaren. Vi bad Marie Thuresson, biträdande förhandlingschef på Jusek, att förklara löneprocessen.

Under de senaste årtiondena har så gott som samtliga medlemmar i Jusek kommit att omfattas av individuell lönesättning. Många berörs även av tillsvidareavtal utan angiven löneökningsnivå, vilket kan ge dem större möjlighet att påverka löneökningen utifrån arbetsinsatsen.

Olika kartläggningar som Jusek har gjort visar på att allt fler också är positivt inställda till lönesystemet med sifferlösa avtal och individuell lön.

– Lönen ska vara individuell och differentierad i förhållande till övriga arbetstagare på arbetsplatsen, men det ställer krav på hur den lokala löneprocessen fungerar. Har man en väl fungerande process så är det inte enbart medarbetarens ansvar att prata om sin lön, säger Marie Thuresson, biträdande förhandlingschef på Jusek.

I det förberedande arbetet kan arbetsgivare och lokala företrädare för Juseks medlemmar planera inför lönesamtalen, bland annat genom att se över lönestrukturen och komma överens om vilka särskilda satsningar som behöver göras på arbetsplatsen. När det arbetet fungerar som det ska kan man säga att man ”krattar gången” före den enskilda individens lönesamtal, förklarar Marie Thuresson.

– Men det här är den svåra delen av det lokala arbetet, det är inte alltid det fungerar fullt ut och det är en uppgift som vi jobbar mycket med, säger hon.

Det är allt för ofta som arbetsgivaren tittar på normerande siffror på arbetsmarknaden och fördelar löneutrymmet jämnt mellan medarbetarna, i stället för att titta på de enskilda arbetsinsatserna, konstaterar hon. 

– Arbetsgivaren måste vara noga med att koppla lönesättningen till enskilda prestationer och inte sprida ut löneökningar jämnt i organisationen som om man vattnar en gräsmatta.

Det är inte alla som har rätt till ett årligt lönesamtal. Om din arbetsgivare inte omfattas av kollektivavtal till exempel, såvida du inte har skrivit in det i ditt enskilda anställningsavtal. Arbetsgivaren kan dock ha en policy på arbetsplatsen att lönen ska revideras årligen, men utan kollektivavtal är det inget du kan kräva. 

Det är dock en hel del som du som medarbetare kan tänka på innan du går in i lönesamtalet.

 – Det är bra att ha koll på vilka lönekriterier som arbetsgivaren och chefen värdesätter, säger Marie Thuresson och delar upp generella lönekriterier i olika beståndsdelar:

  • En del ligger inom ramen för din skicklighet, din erfarenhet och ditt bidrag till verksamheten.
  • En andra del handlar om huruvida du har fått större ansvar eller om svårighetsgraden har ökat i det arbete som du utför.
  • En tredje är andra mål som du och din chef kan ha kommit överens om.

Även marknadsfaktorer, det vill säga hur stor konkurrens det är om den kompetens som du har, kan påverka din lön.

Jusek har en stor lönedatabas, Saco Lönesök, som alla medlemmar har tillgång till så att du kan gå in väl förberedd till lönesamtalet.

– Det krävs en löpande dialog mellan medarbetarna och arbetsgivaren under hela året för att det ska bli ett bra lönesamtal, säger Marie Thuresson.

Det ska inte komma som en överraskning för medarbetaren vilken feedback som kan väntas från arbetsgivaren:

– För det är ju prestationerna under hela året som ska bedömas och ligga till grund för samtalet, säger hon och betonar samtidigt vikten av att inte bara se bakåt utan också blicka framåt.

– Det är viktigt för utvecklingen, för att medarbetaren ska veta vilka andra arbetsuppgifter han eller hon kan, eller förväntas, ta på sig eller släppa.