Motivation kan inte enbart köpas för pengar

Foto: Shutterstock

Många tror att lönen är den viktigaste faktorn bakom nöjda medarbetare. Men forskning och undersökningar visar något helt annat. – Om jag ska vara hård tror jag att det inte är så vanligt att lyckas använda lönen som motivationsfaktor, säger Karin Karlström, utredare i chefs- och ledarskapsfrågor på Saco.

Många medarbetare ser lönen som en bekräftelse på hur bra de är på sitt jobb. Det framställs ofta som att lönen, och den årliga löneförhöjningen, är en viktig motivationsfaktor.

– Men så är det inte riktigt, överlag ser man att det är andra faktorer som kommer högre upp, säger Karin Karlström, utbildad psykolog och utredare i chefs- och ledarskapsfrågor på Saco.

Ett gott ledarskap, goda kollegor, bra arbetsmiljö och meningsfulla arbetsuppgifter räknas av de allra flesta som viktigare än högre lön, förklarar hon. Forskning visar dessutom att det inte är lönen i sig som gör oss nöjda, utan upplevelsen av lönen och lönesättningen.

– Och det gör att chefernas roll i det här sammanhanget blir väldigt viktig.

Just därför valde hon och en kollega att i en studie intervjua chefer kring deras erfarenheter av lokal lönesättning, och vilka förutsättningar och möjligheter de har att sätta lön efter arbetsinsats. 

– Några svarade att lönen är det viktigaste styrmedlet de har, men många att de även har för litet utrymme – det är för lite lön att fördela vid lönerevisionen. Den här drivkraften som
ytterligare löneförhöjning kan ge uteblir, eftersom det blir för små skillnader mellan låg- och högpresterare, säger hon. 

Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, började studera lön i slutet av 90-talet. Nu driver han ett forskningsprojekt som studerar kopplingen mellan lön och motivation, engagemang och prestation.

– Lön är en av jättemånga faktorer som kan skapa motivation. Men bara en löneförhöjning gör inte alla jätteglada, det handlar om så mycket mer, förklarar han.

Inom forskningen talar man om olika sorters motivation. Yttre motivation handlar om externa faktorer, till exempel lön, medan inre motivation handlar om arbetsinnehållet, bland annat känslan av att arbetet är meningsfullt. Tidigare sades att den yttre motivationen kunde underminera den inre.

– Men det är en gammal myt som inte stämmer, konstaterar Magnus Sverke.

Ny forskning har i stället visat att den yttre motivationen kan bidra positivt till den inre. Men också att ju mer inre motivation en medarbetare upplever, desto bättre presterar hen. Dessutom ger den en ökad känsla av meningsfullhet.