Tjänstledighet

Du kan begära tjänstledighet om du vill vara borta från jobbet av andra anledningar än semester. Det kan till exempel vara på grund av studier eller att du ska starta eget företag. Under din tjänstledighet får du oftast inte lön från din arbetsgivare. Däremot har du rätt att komma tillbaka och jobba som vanligt när din tjänstledighet är slut.

Kan jag ta tjänstledigt för studier?

Enligt studieledighetslagen har du som vill gå en utbildning rätt till ledighet från din anställning. Arbetsgivaren kan dock skjuta upp tidpunkten för ledigheten. 

Om det gäller kortare ledighet som sammanlagt inte överstiger en arbetsvecka kan arbetsgivaren skjuta upp begärd ledighet i två veckor. Om det rör sig om längre tid kan arbetsgivaren skjuta upp begärd ledighet i sex månader. Om din arbetsgivare vill skjuta upp ledigheten längre än så krävs samtycke från den berörda lokala fackliga föreningen. 

För att ha rätt till studieledighet ska du vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna, alternativt sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. 

Kan jag ta ledigt för att bedriva näringsverksamhet?

Du har rätt till hel ledighet från ditt jobb för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Du kan som mest få sex månader ledigt hos en och samma arbetsgivare. 

För att ha rätt till ledigheten ska du vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna, alternativt sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Om du vill ta tjänstledigt för att bedriva näringsverksamhet ska du anmäla det till din arbetsgivare minst tre månader innan ledighetens början. Då ska du även berätta hur lång tid du har planerat att vara ledig. 

Ledighet för trängande familjeskäl

Du har enligt lag rätt till ledighet om det finns trängande familjeskäl. Det betyder sjukdom eller olycksfall som innebär att din omedelbara närvaro är absolut nödvändig. Flera kollektivavtal ger dig rätt till bibehållen lön under en begränsad tid för denna typ av ledighet.

Kan jag ta tjänstledigt för att testa ett annat jobb?

Det finns ingen lag som säger att du har rätt till tjänstledighet för att jobba hos en annan arbetsgivare. Det är alltså upp till din arbetsgivare att godkänna eller avslå tjänstledighet i dessa fall. Att arbetsgivaren har låtit andra anställda ta tjänstledigt på denna grund saknar rättslig betydelse, men du kan använda det som ett argument.

Inom statlig sektor finns det viss rätt till ledighet för annan tidsbegränsad anställning. Det kan du läsa mer om under rubriken ”Ledighet för anställda inom statlig sektor”. 

Ledighet för vård av närstående

Du kan ha rätt till ersättning för närståendevård om du vårdar någon närstående som är svårt sjuk. Då har du även rätt att få ledighet från jobbet. Du ansöker om ersättning för närståendevård från Försäkringskassan. Meddela din arbetsgivare om ansökan så fort som möjligt. 

Ledighet för svenskundervisning för invandrare

Du har rätt att vara ledig för att läsa svenska för invandrare. Du kan vara ledig antingen på heltid eller på deltid. Vissa avvikande regler kan finnas i kollektivavtalet som gäller för din arbetsplats.

Har jag rätt till tjänstledighet för militärtjänst?

Du har rätt att vara ledig för att göra militärtjänst och FN-tjänst. Du har även rätt att vara ledig för att utbilda dig inom totalförsvaret. 

Kan jag vara tjänstledig för politiska uppdrag?

Din rätt till ledighet regleras i olika författningar beroende på vilken typ av politiskt uppdrag det handlar om. Rätt till ledighet för ledamöter i Sveriges riksdag regleras i regeringsformen. Om det rör sig om kommunala eller landstingskommunala uppdrag regleras det av kommunlagen. 

Ledighet för anställda inom statlig sektor

För dig som är statligt anställd gäller särskilda regler. Utöver rättigheterna i ledighetslagarna innehåller tjänstledighetsförordningen regler om rätt till ledighet för statligt anställda vid:

  • utlandstjänstgöring
  • anställning hos arbetsgivarorganisation
  • ledighet för vissa kommunala uppdrag 

I kollektivavtalet Villkorsavtal-T finns särskilda regler om tjänstledighet som kompletterar ledighetsdagarna för dig som är statligt anställd. Enligt det har du som är tillsvidareanställd rätt till tjänstledighet under som mest två år för att ha en annan statlig tidsbegränsad anställning. Förutsättningen är dock att du har varit tillsvidareanställd som minst de senaste tolv månaderna hos den arbetsgivare som du begär tjänstledighet från. Du måste lämna in din ansökan om ledighet senast två månader före ledighetens början. 

Om du vill avbryta tjänstledigheten i förtid måste du meddela det till arbetsgivaren som godkänt ledigheten. Det ska du göra senast två månader innan du planerar att återvända till jobbet. Om ledigheten avser en provanställning som avbryts av din nya arbetsgivare ska du meddela det senast två veckor i förväg. 

Särskilda regler om tjänstledighet för annan anställning finns för:

  • sakkunniga i Regeringskansliet
  • vissa domare
  • att vara ledamot i riksdagen

Villkorsavtal-T medger även viss ledighet för läkarbesök, vissa tandläkarbesök, trängande familjeskäl, flytt, fackligt förtroendemannauppdrag samt tentamen och examen.