Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - förtroendevald

På senaste tiden har sexuella trakasserier uppmärksammats, inte minst mot bakgrund av de vittnesmål som kommit fram, bland annat i kampanjerna #metoo och #medvilkenrätt.

Sexuella trakasserier definieras i Diskrimineringslagen som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara både:

 • Verbala (såsom ovälkomna skämt eller inviter),
 • Fysiska (såsom ovälkommen beröring) och
 • Icke-fysiska (som en pornografisk bild). Det är viktigt att tänka på att det är den drabbade som äger upplevelsen och som avgör om beteendet är önskat eller oönskat.

Som förtroendevald är det viktigt att veta att arbetsgivaren har ett ansvar enligt Diskrimineringslagen att genom rutiner, riktlinjer och aktiva åtgärder förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier. Arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller trakasserier som har samband med arbetet. Den gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel händelser som inträffar under en tjänsteresa, på en personalfest eller en utflykt som kollegor gör tillsammans.

Arbetsgivarens ansvar gäller för anställda men även för inhyrd och inlånad arbetskraft samt praktikanter som blir trakasserade av någon annan anställd, någon som utför arbete eller gör praktik hos arbetsgivaren.
Det är viktigt att sexuella trakasserier anmäls. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att utreda eller vidta åtgärder om sexuella trakasserier inte kommer till arbetsgivarens kännedom.

Om arbetsgivaren brister i arbetet med aktiva åtgärder att förebygga sexuella trakasserier kan det leda till ett vitesföreläggande för arbetsgivaren. Om bristerna istället gäller utredning eller vidtagande av åtgärder kan du som arbetsgivare bli skyldig att betala ut diskrimineringsersättning till den som utsatts.

Förebyggande fackligt arbete och aktiva åtgärder

 • Bygg upp förtroendet bland medlemmar i diskrimineringsfrågor. Många som utsatts har svårt att berätta vad som hänt. Det finns ofta en rädsla för att inte bli trodda eller en föreställning att det är meningslöst att berätta eftersom det inte leder till någon förändring. Det kan även finnas rädsla för repressalier eller att situationen kan försämras. Att känna förtroende är därför avgörande för att våga berätta. Som fackligt förtroendevald representerar du starka värderingar där alla människors lika värde är grundläggande. Som fackligt förtroendevald är du en förebild på arbetsplatsen och det är viktigt att inte uppträda på ett sätt som kan uppfattas som att bidra till att sexuella trakasserier bagatelliseras.
 • Det är också viktigt att se till att arbetsgivaren har tagit fram tydliga rutiner för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Rutinerna ska vara uppdaterade och tydliga för alla i organisationen – chefer, medarbetare, nyanställda, vikarier och inhyrd personal. Av rutinerna ska det tydligt framgå att inga trakasserier accepteras. och var gränsen går för accepterat beteende på arbetsplatsen. Det är viktigt att det framgår att alla former av sexuella trakasserier ska anmälas till arbetsgivaren och vart medlemmarna vänder sig om de blir utsatta eller uppfattar att någon annan på arbetsplatsen blir utsatt för sexuella trakasserier.
 • Arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna i arbetet med att ta fram aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier. Här har du som fackligt förtroendevald ett en viktig roll i det arbetet inom ramen för MBL- eller samverkansmöten med arbetsgivaren. Du ska som fackligt förtroendevald få tillräcklig information av arbetsgivaren för att kunna delta i samverkansarbetet. Det är viktigt att alla, medarbetare och chefer omfattas i det förebyggande arbetet.

Aktiva åtgärder i det förebyggande arbetet kan vara:

 1. Information om rutiner och riktlinjer, exempelvis på arbetsplatsträffar, vid personalkonferenser etc.
 2. Kartläggning av förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen, exempelvis i medarbetarenkäter, medarbetarsamtal etc.
 3. Utbildning av både medarbetare och chefer om sexuella trakasserier, gärna med exempel på olika situationer och ageranden på arbetsplatsen som grund för diskussion om vad som är acceptabelt beteende. Arbetsgivaren ska även ta initiativ till aktiva åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det kan ske genom information och diskussion på arbetsplatsen i samband med personalkonferenser, arbetsplatsträffar, vid medarbetarsamtal etcetera.
 4. Uppföljning av åtgärderna i det förebyggande arbetet. Här har du som fackligt förtroendevald en viktig roll i att samverka med arbetsgivaren för att följa upp de åtgärder som vidtagits.
 • Du som förtroendevald kan också bidra till att öka kunskapen om sexuella trakasserier genom att informera medlemmar om vilka regler och rutiner som gäller beträffande sexuella trakasserier på arbetsplatsen och informera om att den som blir utsatt kan och bör vända sig till sina fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen för stöd i att anmäla det som hänt till arbetsgivaren.
 • För att du som fackligt förtroendevald ska kunna delta i arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen är det viktigt att du skaffar dig kunskap. För mer information om att förebygga sexuella trakasserier, trakasserier eller diskriminering på arbetsplatsen, gå till www.do.se.

Tänk på detta om du får kännedom om sexuella trakasserier på din arbetsplats:

 1. Stötta medlemmen i att så fort som möjligt anmäla det inträffade till arbetsgivaren. Om medlemmen vill kan du som förtroendevald eller skyddsombud vara med och stötta medlemmen i kontakten med arbetsgivaren, eller själv ta upp händelsen med arbetsgivaren om du och medlemmen kommer överens om det.
 2. Om medlemmen vill kan du även delta under kommande möten med arbetsgivaren eller andra inblandande i utredningen. Även om ni är överens om att du är ett stöd för medlemmen bör medlemmen ha en kontakt med ombudsman på sitt fackförbund för rådgivning. Du behöver därför uppmana medlemmen att kontakta sitt fackförbund, exempelvis Jusek.
 3. Rekommendera medlemmen att skriva ner händelsen, dokumentera det inträffade och spara allt som kan användas som bevisning; mail, sms osv.
 4. Medlemmen har rätt till information från arbetsgivaren gällande hur utredningen går till och vad som händer, här kan du som skyddsombud eller fackligt förtroendevald vara behjälplig.
 5. Informera den som är drabbad att den kan kräva att få olika former av stöd och stödinsatser både under utredningen och för tiden därefter, till exempel från företagshälsovården.
 6. Som fackligt förtroendevald bör du även kontrollera att arbetsgivaren skyndsamt utreder och vidtar åtgärder. Om arbetsgivaren brister i sitt ansvar måste medlemmen kontakta sitt förbund som då får ta över ärendet i dialog med medlemmen och ta ställning till vidare åtgärder från förbundets sida.
 7. Ta kontakt med ombudsman på Juseks kansli om det uppstår en situation med intressekonflikter mellan medlemmar. En särskilt svår situation är när både den som blivit utsatt för sexuella trakasserier och den som pekas ut som förövare är medlemmar i samma förbund, exempelvis Jusek. Jusek ser då till att båda medlemmarna får stöd men av olika personer.

För mer information om arbetet mot sexuella trakasserier, trakasserier eller diskriminering på arbetsplatsen, gå till www.do.se.