Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder regleras i det tredje kapitlet i Diskrimineringslagen och är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall, medan aktiva åtgärder, förutom ett sådant syfte, också har ändamålet att förebygga diskriminering på en strukturell nivå. Generellt kan alltså sägas att aktiva åtgärder är avsedda att verka pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Genom att kombinera diskrimineringsförbud med regler om aktiva åtgärder kan arbetet med att motverka diskriminering även bli inriktat på att aktivt stödja en positiv utveckling och en fortlöpande förbättring när det gäller att komma till rätta med strukturell diskriminering. Aktiva åtgärder är därmed ett viktigt komplement till diskrimineringsförbuden.

Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder ska pågå fortlöpande och systematiskt och innebär att arbetsgivaren ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp inom fem områden; arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.
Bestämmelserna är inte i första hand avsedda att tillämpas i enskilda fall utan är framåtsyftande och av generell eller kollektiv natur. Undersökningens fokus ska inte vara på individer utan på kvalitativa sakförhållanden på arbetsplatsen. Arbetet handlar inte om att vidta åtgärder avseende redan uppkomna problem då redan uppkommen diskriminering omfattas av diskrimineringsförbuden.

Diskrimineringsombudsmannens, DOs arbete med aktiva åtgärder