Diskriminering

Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen.

Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religiös tillhörighet/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. När det gäller sexuella trakasserier behöver inte kränkningen kunna kopplas till någon diskrimineringsgrund utan är istället av sexuell karaktär. Läs mer om diskrimineringsgrunderna samt olika former av diskriminering på Diskrimineringsombudmannens hemsida

Om du är, ska vara eller har varit föräldraledig är du skyddad mot missgynnande från arbetsgivaren. Detta regleras i Föräldraledighetslagen. 

Kränkande särbehandling skiljer sig från diskriminering genom att det inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Här kan du läsa mer om kränkande särbehandling. 

Diskrimineringslagen utgår ifrån alla människors lika värde och rättigheter. Enligt den är det förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Här kan du läsa mer om vad som står i diskrimineringslagen.

Mångfald och likabehandling

Jusek tycker att mångfaldstänk är ett viktigt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av varje verksamhet. En arbetsplats som aktivt arbetar mot diskriminering och för likabehandling ger en attraktiv arbetsgivare som ger varje medarbetare större utrymme att vara sig själv och prestera sitt bästa.
Läs gärna mer om Juseks mångfaldsarbete här.

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder har till syfte att förebygga och motverka diskriminering också på  en strukturell nivå.
Läs mer om Aktiva åtgärder

Vad gör jag om jag blir diskriminerad?

Du som är medlem hos oss kan vända dig till vår medlemsrådgivning om du känner dig diskriminerad. Om du inte är medlem eller om det handlar om en situation som inte rör arbetslivet kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen.

Läs även om Juseks arbete i samband med #metoo

 

Jag vill komma i kontakt med Jusek

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas