Andra arbetstidsbegrepp

Här hittar du information om och förklaringar till andra begrepp rörande arbetstid som kan vara bra att känna till.

Reglerad arbetstid

Fast arbetstid

Fast arbetstid innebär att arbetsgivaren tydligt anger vilken arbetstid du har och var du ska utföra dina arbetsuppgifter. Exempelvis ”måndag – fredag 08.00 – 17.00, lunch 12.00–13.00, företagets lokaler på Arbetsgatan 1”.

Flextid

Flextid innebär att din arbetstid är reglerad, men att viss flexibilitet är tillåten. Du ska jobba ett fastställt antal timmar per vecka men du kan själv påverka när du börjar och slutar inom en viss ramtid, till exempel att arbetsdagen startar 07.00-09.00 och slutar 15.00–17.00.

Oreglerad arbetstid

Om dina arbetsuppgifter är av sådan natur att arbetsgivaren inte har möjlighet att kontrollera när arbetsdagen börjar och slutar eller var du ska utföra arbetsuppgifterna kallas det för oreglerad arbetstid. Arbetstidsmåttet är dock angivet, till exempel 40 timmars arbetsvecka. Du omfattas av arbetstidslagen och arbetstidsavtal eftersom arbetsgivaren i någon form kontrollerar ditt arbete. 

Målstyrd arbetstid

I IDEA-avtalet definieras målstyrd arbetstid som ”ett annat begrepp för vad som ofta kallas för ’oreglerad arbetstid’”. Du som har målstyrd arbetstid ska ha en betydande frihet beträffande arbetstidens förläggning.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid innebär att du som statligt anställd, utifrån de krav som arbetsuppgifterna ställer, har fått förtroendet att själv välja när du vill förlägga ditt arbete. Det ger dig större möjligheter att på ett flexibelt sätt kombinera arbetsliv med privatliv. Förtroendearbetstid ska inte förväxlas med olika former av flexibel arbetstid.

Förtroendearbetstid är inte obegränsad arbetstid. Syftet med ett avtal om förtroendearbetstid får inte vara att åstadkomma någon utökad arbetsskyldighet i förhållande till vad som är normalt för arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna kan dock under vissa perioder medföra att du som har förtroendearbetstid behöver arbeta mer än vad som motsvarar normal arbetstid. Då är du skyldig att utföra det arbete som behövs utan att få någon extra ekonomisk kompensation.

På samma sätt gäller att om arbetsuppgifterna under en period kan utföras på kortare tid än normal arbetstid kan du jobba mindre. Avsikten med förtroendearbetstid är alltså att arbetstiden sett över en längre period ska jämna ut sig så att den motsvarar normal arbetstid för anställda med kontorsarbetstid. 

Distansarbete

Distansarbete innebär att du har ett avtal med din arbetsgivare om att just du har rätt att jobba från en viss angiven plats, till exempel din bostad. Oreglerad arbetstid ger inte automatiskt rätt till distansarbete, utan detta måste regleras individuellt. Om du har en överenskommelse med arbetsgivaren om att hemmet är din arbetsplats gäller arbetsmiljölagen i hemmet.

Arbetstidsmått

Arbetstidsmått är den tid som anställningsavtalet eller kollektivavtalet anger att du ska arbeta per vecka, dag eller år.

Årsarbetstid

Genom att använda sig av begreppet årsarbetstid finns det möjlighet för en mer flexibel arbetstidsförläggning anpassad till verksamhetens behov och krav. Det ger dessutom medarbetarna möjlighet att själva påverka arbetstidsförläggningen. En förutsättning för årsarbetstid är att arbetsplatsen använder sig av tidsredovisning.