Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling kännetecknas av att i ord eller handling förnedras eller behandlas annorlunda på ett obegripligt eller orättvist sätt och att riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap.

Kränkande särbehandling regleras i arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är viktigt att skilja mot trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, då kan det handla om diskriminering.

En arbetsplats som är fri från trakasserier och kränkande behandling är en bättre arbetsplats för alla medarbetare och ger högre produktivitet i verksamheten. Det måste finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler och åtgärda sådant som skulle kunna leda till kränkande behandling. En arbetsgivare som får reda på att en anställd anser sig ha blivit utsattför för trakasserier ska utreda händelserna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. Många arbetsplatser har idag en policy kring kränkande behandling. Men en policy säger inte alltid något om hur man går tillväga om en sådan situation uppstår. Därför är det bra att komplettera med en handlingsplan. Där kan det bland annat listas vilka personer man kan vända sig till för att få stöd och hjälp och finnas en beskrivning av hur ärenden ska hanteras.

Chefer och arbetsledare måste ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling, och rutinerna måste vara kända för alla. I rutinerna ska det framgå vem som tar emot informationen, vad mottagaren ska göra, mm. Ett undermåligt utredningsförfarande när det gäller kränkande särbehandling kan vara skadligt både ur arbetsmiljö och ur hälsosynpunkt. Den som genomför en utredning bör därför ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende.

Det är viktigt att hantera problemet som ett arbetsmiljöproblem, och som med allt arbetsmiljöarbete är det viktigt att arbetstagarna får vara med och påverka. För att förebygga kränkande behandling måste hela arbetssituationen vägas in. En varningsklocka kan vara att arbetsgruppen fungerar dåligt eller att det finns konflikter. Konflikter i sig kan urarta i kränkande behandling.