Statistik och rapporter

Här finner du Jusekrapporter och undersökningar.

Notarieenkät 2019
Saco-S Domstol har mellan maj 2017 och september 2018 skickat ut en enkätundersökning till samtliga personer som under perioden fullgjort notariemeritering hos Sveriges Domstolar. Rapporten bygger på svar från drygt 300 notarier. De svarande utgörs till två tredjedelar av tingsnotarier och en tredjedel  förvaltningsrättsnotarier.
Rapport_notarieenkat.pdf

Fler ekonomer behöver få använda sin kompetens
Ekonomers arbetsmiljö_1901

Samhällsvetare vill att verksamheten bedrivs effektivare
Samällsvetares arbetsmiljö_1901

Personalvetare ställer höga krav på chefen
Personalvetares arbetsmiljö_1901

Lärande i arbetet förbättrar systemvetares arbetsmiljö
Systemvetares arbetsmiljö_1901

Hög stress gör jurister mindre nöjda med jobbet
Juristers arbetsmiljö - 181128.pdf

Rätt jobb åt utrikes födda akademiker, karriär på lika villkor.
Rapport_Rätt jobb åt utrikes födda.pdf

Så löser vi poliskrisen, Juseks förslag för framtidens polisverksamhet.
Jusek företräder många av de akademiker som bidrar till Polismyndighetens arbete. Här presenterar vi förslag på hur Polismyndigheten i framtiden ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett efffektivt sätt.
Rapport_så löser vi poliskrisen.pdf

Rättspolitisk valplattform 2018
Juseks rättspolitiska valplattform.pdf

Var tredje utsätts för hot eller våld
Rapporten "Hot, våld och trakasserier" visar att var tredje myndighetsanställd Jusekmedlem utsatts för hot eller våld de senaste åren. 
Rapport_hot våld-och-trakasserier.pdf

Unga kvinnor i kommunal sektor mest stressade
Rapporten ”Högt engagemang – men för mycket stress och för lite utveckling” undersöker arbetsmiljön i kommunal sektor.
Rapport_högt engagemang men for mycket stress .pdf

Inga blyga violer
Kvinnor rankar sin kompetens högre, men sätter lägre pris på den.(2017-12)
Inga_blyga_violer.pdf

Hur förbättrar vi arbetsmiljön för Sveriges akademiker (2017-11) 
Rapport-akademiker-171109.pdf

Rapporten efter examen 2017
Akademikerkvinnor mest stressade (2017-10)
Rapport_efter_examen_2017.pdf

Minus med master
Nu visar en ny rapport från Jusek att akademiker kan förlora ekonomiskt på att läsa längre högskoleutbildningar (2017-10)
Rapport_minus-med-master.pdf

Jusek kartlagt hur statligt anställda akademiker har det på jobbet (2017-05)
Välbefinnande i staten.pdf

Jusek har räknat på den samhällsekonomiska vinst som uppstår när invandrade akademiker får jobb som matchar deras kompetensnivå 
Samtidigt som personer med låg utbildning får de enkla jobb som frigörs (2017-04)
Rapport rätt jobb åt utrikes fodda.pdf

Oförklarade löneskillnader och effekten av detsamma 2017-03
Rapport löneskillnader.pdf

Rapport från Jusek om hur kreativiteten påverkar välbefinnandet på arbetet (2017-02)
Kreativitetsrapport_170222.pdf

Juseks stressbarometer beskriver olika faktorer som kan förklara stress i arbetslivet (2016-12)
Stressrapport_161220.pdf

I skuggan av lön och ohälsa, en rapport om tecken på ojämställdhet tidigt i arbetslivet (2016-11)
Jämstalldhetsrapport_2016.pdf

Rapport om familjen i det flexibla arbetslivet (2016-09) 
Rapport_familjen i det flexibla arbetslivet.pdf

Rapport om hot, våld och trakasserier inom rättväsendet (2016-06)
Hot_våld_mot_rättsväsendet_2016.pdf

Juseks lyckometer
- en undersökning om välbefinnandet i Svenskt arbetsliv (Datum 2016-03)
Jusekslyckometer.pdf

Försämrad arbetsmiljö på Migrationsverket (Datum 2016-03)
Rapport migrationsverket 060307.pdf

Karriär på lika villkor för advokater (Datum 2016-02)
Rapport_föräldraledig advokat.pdf

Studenter jobbar gratis (Datum 2015-11)
Rapport_amu_många_studenter_arbetar_gratis.pdf

Efter examen (Datum 2015-10)
Efter examen 2015.pdf

Rättspolitiska programmet (Datum 2015-06)
Rättspolitiskt-program150622.pdf

Sverige behöver en kommunreform (Datum 2015-02)
Rapport_kommunreform.pdf

I medborgarnas tjänst (Datum 2014-10)
Rapport_tjänstemannens_roll.pdf

Åtta av tio studenter vill bli studentmedarbetare
Åtta av tio Jusekstudenter vill ha ett studierelevant arbete vid sidan av studierna säger undersökningen som Jusek gjorde 10-22 november 2014.
Rapport_studentmedarbetare_2014.pdf »

Det flexibla arbetslivets möjligheter och utmaningar
Arbetslivet utvecklas ständigt. Den kanske mest påtagliga förändringen för Juseks medlemmar och andra akademiker under senare år är framväxten av det flexibla arbetslivet – hur globaliseringen, ny teknik och nya organisationsformer har förändrat hur, var och när arbetet kan utföras.
Det_flexibla_arbetslivet_rapport_dec_2014.pdf

Höj kvaliteten i den akademiska utbildningen
Kunskap är Sveriges framtid. En av den svenska ekonomins viktigaste styrkor har varit stora satsningar på högre utbildning och forskning. Det har gett oss en hög andel kvalificerade arbeten. Men om Sverige ska utveckla sin position som en konkurrenskraftig kunskapsnation måste den högre utbildningen hålla en allt högre kvalitet.
Mer_undervisning_rapport.pdf

Invandrade akademiker – tas kompetensen tillvara?
Ett av Juseks mål är att Sverige ska bli bättre på att tillvarata kompetensen hos alla individer. Med jämna mellanrum utvärderar vi därför invandrade akademikers möjligheter på arbetsmarknaden.
Invandrade_akademiker_rapport.pdf

Juseks rapport – säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor
För att säkra välfärden behöver fler lockas av att arbeta i offentlig sektor. Juseks rapport visar att medlemmarna som arbetar i offentlig sektor upplever arbetet som meningsfullt. Det är glädjande. Men skickliga medarbetare behöver fler incitament för att stanna.
Säkra_kompetensförsörjningen.pdf

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora även bland akademiker, det visar Juseks nya lönestatistik. Inom Jusek tjänar män 13,4 procent mer än kvinnor, varav 5,7 procentenheter är oförklarade löneskillnader. 
En föräldraförsäkring för individen.pdf

Flexibilitet är bra för jämställdheten
Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar flyter gränsen mellan arbete och fritid ihop. Det skapar nya möjligheter. Undersökning visar att många av förbundets medlemmar värdesätter flexibiliteten att själv kunna bestämma när och var man arbetar.
Det_flexibla_arbetslivet_rapport_dec_2014.pdf

Juseks arbetsmarknadsundersökning
Sedan slutet av 60-talet genomför Jusek årligen en arbetsmarknadsundersökning för att bland annat ta reda på hur och var nyexaminerade akademiker får sina första jobb.
Amu_2013.pdf