#Metoo ökade benägenheten att uppge trakasserier

Ny statistik från SCB visar att samtidigt som #metoo-uppropen pågick ökade andelen akademikerkvinnor som uppgav att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet. Under perioden skedde en ökning på över 400 procent. Samtidigt visar studier att uppmärksamheten inte omsatts i aktiva åtgärder på arbetsplatserna.

– Vår analys tyder på att uppmärksamheten runt #metoo ökade kvinnors benägenhet att rapportera att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet. Det kan tolkas som att uppropen har bidragit till att försvaga tystnadskulturen, att fler uttrycker sin utsatthet. Samtidigt ser vi att aktiva åtgärder har genomförts på alltför få arbetsplatser, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.    

Nya siffror från SCB:s arbetsmiljöundersökning påvisar en tydlig ökning av andelen akademikerkvinnor som uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av en chef eller kollega under perioden som #metoo-uppropen pågick. SCB:s datainsamling påbörjades i samband med att uppropen startades. Mot slutet av undersökningsperioden, i februari och mars 2018, var det 400 procent fler som uppgav att de blivit utsatta.

När Jusek har tillfrågat juristmedlemmar om uppropen har resulterat i konkreta förändringar på arbetsplatsen svarar fler än sju av tio att så inte är fallet. Var femte svarar att uppropen inte ens uppmärksammats på jobbet. Resultaten ligger i linje med Diskrimineringsombudsmannens undersökningar som visar att många arbetsgivare brister i sina riktlinjer och rutiner för att hantera sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga och arbetsgivarens ansvar är tydligt, men det finns tydliga tecken på att många arbetsgivare saknar kunskap och inte vidtar tillräckliga åtgärder. Just nu pågår en statlig utredning som syftar till att införa skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier.

– Uppropen har ökat medvetenheten. Fler kvinnor uppger att de har blivit utsatta och det är nu avgörande att den offentliga diskussionen fortsätter och att arbetsgivarna agerar kraftfullt för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier. Jusek välkomnar den utredning om skärpta sanktioner mot diskriminering och trakasserier som just nu pågår, säger Daniel Lind.

Se diagram och tabeller längre ner.

För mer information, kontakta Jusek: 
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek, 070-665 29 90, daniel.lind@jusek.se

nummer1.jpg

Statistik från SCB:s arbetsmiljöundersökning: Undersökningen låg i fält 2017-10-16--2018-03-26. Av de som svarade på enkäten var 842 kvinnor med minst en treårig eftergymnasial utbildning. Den gruppen definieras som akademikerkvinnor. Av dessa akademikerkvinnor var det 200 som besvarade enkäten under perioden 171016-171122. I den gruppen var det 1,1% som uppgav att de under det senaste året har blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet av chef eller kollega. Av de 140 akademikerkvinnor som besvarade enkäten under perioden 180130-180326 uppgick motsvarande andel till 5,8%.

nummer2.jpg

nummer3.jpg

Medlemsundersökning riktad till Juseks juristmedlemmar under hösten 2018. 682 jurister besvarade enkäten.