Brist på nätverk hindrar invandrade akademiker

Utrikesfödda akademiker upplever att avsaknad av kontakter är ett större hinder för att få ett jobb än språkkunskaper och utbildning. För de som kommit till Sverige för att studera är nätverk en lika stor utmaning som för de som kommit hit av asylskäl. Det visar statistik som Jusek beställt från SCB där över 150 000 invandrade akademiker ingår.

– Det finns ett stort behov av att bredda invandrade akademikers professionella nätverk för att fler ska få jobb som motsvarar utbildningen. Rekryteringar på svensk arbetsmarknad sker via kontakter. Därför är det avgörande att regeringen går vidare med planerna på yrkesrelaterat mentorskap inom ramen för det integrationsår som finns i januariavtalet, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

Nya siffror som Jusek beställt från SCB visar att det största hindret för att få ett jobb som stämmer med utbildningen är brist på kontakter. Totalt sett uppger 45 procent av de tillfrågade som sökt jobb att kontakter är ett hinder. Det kan jämföras med språk, som drygt tre av tio upplever som en tröskel. Trots att skälen till att ha invandrat skiljer sig åt är bristen på kontakter det största problemet. De som kommit till Sverige för att studera upplever i lika stor utsträckning som asylinvandrare att brist på kontakter är ett problem när de söker jobb.

I dag är ungefär var femte akademiker född i ett annat land. De är i högre utsträckning än inrikes födda akademiker arbetslösa, och en lägre andel har ett jobb som motsvarar utbildningen. Jusek har i beräkningar visat att de offentliga finanserna skulle förstärkas med 13 miljarder om utrikes födda fick jobb i nivå med sin utbildning.

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringenkät är informella nätverk och kontakter det vanligaste sättet för företag att rekrytera personal i Sverige. De nya siffrorna från Jusek pekar på vikten av insatser för att förbättra nätverken för utrikes födda. I januariavtalet föreslås att mentorskapsprogram ska införas inom ramen för det så kallade integrationsrådet.

– Utvärderingen av det mentorskapsprogram som Jusek har bedrivit sedan 2010 visar att vägen till ett kvalificerat jobb blir kortare när det professionella nätverket stärks. Vi ser också att det finns ett stort intresse för att stödja invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen behöver ta nästa steg för att införa mentorskap som ett verktyg för att underlätta etablering, säger Sofia Larsen.  

Se tabell nedan.

För mer information, kontakta:
Lars Jonsson, tf pressansvarig
lars.jonsson@jusek.se  
070 - 665 29 55

imageattno.png

Tabellen redovisar de som svarat ”Stämmer helt” och ”Stämmer till stor del” på en fyrgradig skala (övriga alternativ: ”stämmer till viss del”, ”stämmer inte alls”). De som besvarat frågan har svarat att de har sökt jobb som stämmer med lägsta högskoleutbildning men inte fått det under perioden oktober 2012-september 2015. Antal svarande på frågan om de sökt jobb var 157 212, av dessa har 78 660 svarat ja. SCB:s undersökning är genomförd hösten 2018.

Läs även Rapport om att offentliga finanser skulle stärkas med 13 miljarder om utrikes födda akademiker hade jobb som motsvarar sin utbildningsnivå: