Flexpension/deltidspension

Flexpension, ålderspension flex eller deltidspension som den också kan kallas, är ett extra tillskott till den kollektivavtalade tjänstepensionen. Den ger möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.

Flexpension innebär att du kan ansöka om att trappa ned arbetstiden i slutet av yrkeslivet. Tanken är att du ska kunna arbeta färre antal timmar och använda det extra pensionstillskottet som kompensation för den minskade månadslönen.

Du bör dock vara medveten om att minskad arbetstid kan påverka vissa försäkringar. Exempelvis vid sjukdom eller arbetslöshet beräknas ersättningen på den lägre lönen.

Flexpension finns inte i samtliga kollektivavtal utan olika branscher respektive arbetsmarknadssektorer har kommit olika långt när det gäller det extra tillskottet till tjänstepensionen.

Statlig sektor

Du som är statligt anställd har genom pensionsavtalet PA16 möjlighet att ansöka om att gå ner i tid de sista åren före pension. Olika regler gäller för de som är född 1988 eller senare och de som är födda 1987 och tidigare.

Född 1988 eller senare

För dig som är född 1988 eller senare betalar arbetsgivaren in 1.5 procent av din lön till Ålderspension flex (ibland kallad Kåpan flex). Du kan antingen använda Ålderspension flex för att gå ner i arbetstid de sista åren (efter överenskommelse med din arbetsgivare) eller ta ut den samtidigt som de andra delarna i Pensionsavtal 16 (PA16) när du går i pension.

Du kan tidigast börja ta ut Ålderspension flex från 61 år och pensionen utbetalas livsvarigt.

Se ytterligare information på www.spv.se

Född 1987 och tidigare

För dig som är född före 1988 finns möjlighet till delpension från det att du fyller 61 år. Det är din arbetsgivare som beslutar om du kan få delpension. Ansökan gör hos din arbetsgivare.

Se ytterligare information på www.spv.se

Kommunal och landstingskommunal sektor

Du och din arbetsgivare kan komma överens om en så kallad särskild avtalspension (delpension). Särskild avtalspension kan vara både hel eller partiell. Att få särskild avtalspension beviljad är ingen rättighet, men alla har möjlighet att ansöka och förhandla om särskild avtalspension.

Du och din arbetsgivare kan fritt komma överens om vad som ska gälla. Det ni ska komma överens om är delpensionens omfattning (hel eller delvis), från vilken tidpunkt och fram till när (längst till och med den månad då du fyller 67 år), delpensionsnivå, det vill säga hur stor kompensation du får för lönebortfallet som uppstår med anledning av arbetstidsminskningen, om den avgiftsbestämda ålderspensionen ska slutbetalas eller inte, om din delpension ska samordnas med andra förvärvsinkomster som du kan tänkas få under samma period.

Kontakta medlemsrådgivningen

Om frågan om särskild avtalspension uppkommer kontakta gärna Juseks medlemsrådgivning för att diskutera villkoren med en ombudsman.

Privat sektor

Flexpension innebär en ökad pensionsavsättning, angiven som en procentsats av din pensionsmedförande lön. Den extra pensionen betalas in till din individuella tjänstepension. Om du exempelvis omfattas av ITP 2, förmånsbestämd tjänstepension, betalas pensionen in till din ITPK. Om du omfattas av ITP 1 så ökas tjänstepensionsavsättningen månatligen med den angivna procentsatsen till ditt befintliga ITP 1 val.

Trappa ner arbetstiden

Flexpension innebär också att du kan ansöka om att trappa ned arbetstiden i slutet av yrkeslivet. Beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av kan det ske från 60 år eller 62 år. Du behöver inte ansöka om att gå ner i arbetstid om du inte vill. Det extra tillskottet som har betalats in till tjänstepensionen är dina oavsett.

Olika kollektivavtal har olika regelverk för att nyttja möjligheten att arbeta färre timmar. De flesta kollektivavtal anger möjlighet att åtminstone gå ner och arbeta 80 procent eller att du kommer överens med din arbetsgivare om annan lösning. Arbetsgivaren har dock rätt att avslå din ansökan om att gå ner i arbetstid om det skulle innebära betydande störningar i verksamheten. Kontakta i så fall medlemsrådgivningen så kan Jusek förhandla med arbetsgivaren.

Vill du gå ner i arbetstid så titta i ditt kollektivavtal om det finns någon skrivning om flex- eller deltidspension. Om du har svårt att tolka avtalet, kontakta medlemsrådgivningen.

Kollektivavtal med flexpension/deltidspension

Flexpension i tjänsteföretag, översiktlig information
Flexpension i tjänsteföretag, fördjupad information
IDEAs tjänstemannaavtal
Arbetsgivaralliansens avtal