Riktlinjer för professionsföreningarna

Riktlinjerna för Juseks professionsföreningar är beslutade av förbundsstyrelsen den 10 april 2018

Bakgrund

Professionsföreningar inrättades som en ny del av Juseks förtroendemannaorganisation genom beslut av fullmäktige 2016. Genom professionsföreningarna erbjuds medlemmarna möjlighet att engagera sig i frågor som rör den egna professionen på ett annat sätt än genom traditionell facklig verksamhet. Tanken är att föreningarna ska vara mötesplatser för till exempel karriärfrågor, utbildningsfrågor och annat som syftar till utveckling av professionen. Deras verksamhet ska inte vara tyngd av formalia och fasta arbetsformer utan ha möjligheten att själva utforma sina verksamheter.

Förbundets stadgar innehåller samtidigt några grundläggande regler om vilka som är professionsföreningarnas uppgifter. Dessa är att de inom sina respektive områden ska medverka i förbundets

a)     verksamhet för att utveckla professionen,

b)     stöd till medlemmarna i deras karriär,

c)     opinionsbildning utifrån ett professionsintresse, samt

d)     rekryteringsarbete

Föreningarna ska därutöver också, för förbundsstyrelsen, bereda de ärenden som berör föreningen.

Av stadgarna följer också att förbundsstyrelsen i riktlinjer får bestämmer närmare om föreningarnas verksamheter och i vilken utsträckning de får företräda förbundet utåt.

Riktlinjer

Enligt förbundets stadgar ska föreningarna på olika sätt medverka i vissa av förbundets verksamheter. Att medverka i innefattar ett krav på aktivitet i verksamheter som är riktad direkt till medlemmarna eller är en del i samhällsdebatten samt att göra detta som en integrerad del av förbundet. Föreningarna förutsätts därför arbeta fram olika förslag till aktiviteter eller åtgärder samt medverka i utförandet av dem. Stadgeregeln kan också ses som ett direktiv till övriga delar av förbundet, t ex kansliet, att ge professionsföreningarna utrymme och möjlighet att delta i aktiviteter som initierats från annat håll men som berör föreningarna eller där de kan antas kunna vara en resurs.

Varje professionsförening ska bedriva omvärldsbevakning i frågor som har betydelse för den egna utbildningsgruppens karriär och kompetensutveckling. Resultatet av omvärldsbevakningen ska omsättas i till exempel seminarier, skriftligt informationsmaterial som vänder sig till medlemmarna eller som underlag för opinionsbildning. Underlag för omvärldsbevakningen, t ex statistik eller andra fakta, bör tas fram i dialog med kansliet.

Professionsföreningarnas egna kunskaper tillsammans med resultatet av omvärldsbevakningen ska också användas i en aktiv dialog med kansliets förhandlingsavdelningar och samhällspolitiska avdelning, i syfte att öka kansliets kunskaper om professionen och dess villkor på arbetsmarknaden. På detta sätt kan Jusek ge både bättre medlemsrådgivning i professionsfrågor men också förbättra förutsättningarna för medlemsrekrytering och opinionsbildning. Varje professionsförening bör kontinuerligt lämna förslag på frågor/ämnen som medlemmarna inom professionen kan antas tycka vara viktiga att bilda opinion eller verka för. Därutöver ska professionsföreningarna årligen till förbundsstyrelsen lämna en kortare sammanfattning av aktiviteter och förslag.

Professionsföreningarna ska i samarbete med kansliets marknads- och kommunikationsavdelning fortlöpande analysera vilka möjligheter och hinder som finns för att rekrytera medlemmar bland oorganiserade personer inom utbildningsgruppen.

Det står professionsföreningarna fritt att konstituera sig på lämpligt sätt genom att till exempel utse sammankallande eller medietalesperson.

Förslag till aktiviteter ska tas fram i samarbete med kansliet.