Hållbar utveckling

Medlemsavgifter på e-faktura och miljövänliga kontorsmaskiner. Det är bara något av det som Jusek gör i sitt interna arbete med hållbarhet.

Juseks utgångspunkt är att vara en trovärdig facklig aktör genom vårt etiska och miljömässiga ansvarstagande. Det står också i förbundets stadgar. Målsättningen är att vara ett föredöme och ligga i framkant.

Jusek verkar också för ett hållbart arbetsliv på arbetsmarknaden, där förbundets uppgift är att stärka medlemmars konkurrenskraft och ställning. Som en del i detta beslöt fullmäktige 2010 att Jusek skulle ta fram ett arbetslivspolitiskt program, vilket nu är inne i sitt slutskede. Men redan 2001 skrev Jusek en miljöpolicy. Jusek har också en arbetsmiljöpolicy och mångfaldsplan, som styr arbetet med CSR (Corporate Social Responsibility).

Exempel på hur Jusek driver ett aktivt hållbarhetsarbete:

 • På kansliet gäller pappersåtervinning och dubbelsidig utskrift

 • Endast ekomjölk och ekokaffe serveras samt kravmärkt frukt

 • Subventionerade SL-kort till anställda, för att öka resandet med kollektivtrafik

 • Tidsstyrd belysning på kontoret

 • Medlemsavgiften kan betalas på e-faktura

 • Kontorsmaskinerna är miljövänliga och viss IT-utrustning miljöcertifierad

 • Trycksaker använder Svanen- och FSC-märkt papper

 • Personalen använder videokonferenser och telefonmöten, för att minska resan

 • Porrfria och miljömärkta hotell ska användas

 • Kliv – karriär på lika villkor, jämställdhetsarbete. Alla ska ha samma förutsättningar i arbetslivet oavsett bakgrund.

 • Kliv in – projekt om att arbetsmarknaden bör bli bättre på att använda invandrade akademikers kompetens

Ett systematiskt och långsiktigt arbete inleddes januari 2012. Tanken är att miljö och socialt ansvar i ännu högre grad ska integreras i ordinarie verksamhet, och följas upp en gång per år. Ulrika Herrlin är ansvarig för Juseks CSR-arbete.

Kontakta gärna henne för mer information

Ulrica Herrlin
Administrativ chef
08/070- 665 29 96
ulrica.herrlin@jusek.se