Valberedningens arbete, fullmäktige 2019

Juseks valberedning har påbörjat sitt arbete med att förbereda fullmäktiges val av förbundsordförande, de vice förbundsordförandena och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.

Valberedningen har till uppgift att lämna ett förslag till förbundsstyrelse som blir ett fungerande och brett sammansatt arbetslag, som speglar medlemsstrukturen i förbundet. Hänsyn ska också tas till behoven av såväl kontinuitet som av förnyelse i styrelsen.

Ett brett urval av kandidater behövs till förbundets styrelse

Valberedningen ber sektionerna och professionsföreningarna om förslag på kandidater till förbundets styrelse. Även enskilda medlemmar kan nominera. För att valberedningen ska kunna fullgöra sin uppgift behöver den ha tillgång till ett brett urval av kandidater. Det är därför önskvärt att varje sektion och professionsförening lämnar flera förslag på personer med olika profiler.

För att valberedningen ska kunna utföra sitt uppdrag måste alla förslag innehålla en fyllig presentation av kandidaten tillsammans med en utförlig motivering till varför denne är lämplig för det aktuella uppdraget. För personer som redan sitter i förbundsstyrelsen behövs bara en motivering. Det ska framgå i förslaget om den föreslagna personer är tillfrågad och i så fall har accepterat nomineringen.

Andra val

Förbundets valberedning också har till uppgift att förbereda fullmäktiges val av förtroendevalda revisorer, revisorssuppleanter samt ombud och suppleanter till Saco:s kongress.

Valberedningen ber därför om förslag på kandidater också till dessa uppdrag. Även förslag till dessa uppdrag måste innehålla presentation och motivering.

Valberedningen ber om nomineringar senast fredagen den 16 november 2018.  Observera att datumet är passerat och därmed försent att lämna nomineringar.

För valberedningen

Oscar Strömblad
Sammankallande