Valberedningens arbete, fullmäktige 2019

Juseks valberedning arbetar med att förbereda fullmäktiges val av förbundsordförande, de vice förbundsordförandena och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

Här presenteras valberedningens förslag till förbundsstyrelse:

Förbundsordförande: Sofia Larsen (omval)
Sofia är född 1972 och civilekonom. Hon har varit riksdagsledamot för centerpartiet i tolv år och som sådan ordförande i riksdagens utbildningsutskott samt engagerat sig i utbildnings-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. För närvarande är hon chef för verksamheterna inom samverkan och kommunikation på Örebro universitet. Hon har också flera styrelseuppdrag inom både privat och offentlig verksamhet.                                    

Förste vice ordförande: Håkan Öberg (omval) 
Håkan är född 1967 och jurist. Han har varit förste vice ordförande i Jusek sedan 2010. Han har tidigare haft anställningar i Justitiedepartementet, på Ekobrottsmyndigheten och som enhetschef inom Rikspolisstyrelsen med ansvar för Polisens internationella samordning. Sedan år 2011 arbetar han på Rikspolischefens kansli i Stockholm.                                                      

Andra vice ordförande: Jenny Wernqvist Kallerman (omval)  
Jenny är född 1973 och jurist. Under studietiden var hon ordförande i dåvarande studerandesektionen SYJF. Hon har också varit ordförande i Juseks sektion för kommunikationsföretag.  Jenny har varit anställd som bolagsjurist på Posten och Relacom. Sedan 2015 jobbar hon som bolagsjurist- och managementkonsult som egen företagare. 

Ledamöter    

Anna Dyhre (omval)  
Anna är född 1970 och jurist. Sedan studietiden har hon varit engagerad i Jusek. Efter notarietjänstgöring och arbete i London som Senior Account manager inom omvärldsbevakning var hon några år chef för Universum i Sverige. Idag är hon föreläsare och författare inom området Employer Branding och egen företagare. Anna är ofta anlitad moderator och har ett stort fokus på framtidens arbetsmarknad och samhällsfrågor.                                                    

Jens Lindquist (omval)  
Jens är född 1970 och samhällsvetare. Han har varit ordförande i styrelsen för den dåvarande sektionen för medlemmar inom intresseorganisationer. Han har arbetar som process- och projektledare inom Studieförbundet Sisu i Stockholm och är nu Generalsekreterare för O-Ringen Uppsala 2020.                                                                

Pernilla Jönsson (omval)
Pernilla är född 1988 och jurist. Pernilla har varit fackligt aktiv sedan våren 2008 då hon startade mentorskapsprogrammet för jurister i Lund. Hon har varit aktiv i studerandesektionens styrelse och under 2012 var Pernilla vice ordförande för Saco Studentråd. Pernilla har arbetat som utredare och ombudsman på olika Saco-förbund och arbetar för närvarande med HR på ett management consulting-bolag.

Enis Kurspahic (omval)
Enis är född 1970 och systemvetare. Han har varit förtroendevald under flera år på Sahlgrenska sjukhuset och på Siemens samt ordförande i den dåvarande industrisektionen. Han arbetar nu som verksamhetsutvecklare på Trafikverket i Göteborg.

Towa Eng (omval)
Towa är född 1980 och systemvetare. Hon har varit aktiv som förtroendevald för Jusek sedan 2008 inom CGI Sverige AB, ordförande i den dåvarande IT-sektionens styrelse samt delegat och ordförande i förhandlingsdelegationen för IT/Telekom. Hon är nu anställd och är fackligt förtroendevald på Statens Servicecenter i Östersund.

Simon Sköld (omval)
Simon är född 1978 och samhällsvetare. Han har varit fackligt aktiv på lokal nivå inom Helsingborgs stad och i styrelsen för Juseks kommunala sektion. För närvarande är han samhällsanalytiker vid Region Skåne, Malmö.

Anna Edholm (omval)
Anna är född 1970 och jurist. Hon har bland annat varit vice ordförande för notariesektionen, styrelseledamot i Saco-S-föreningen vid Sveriges Riksdag, lokalombud hos Riksdagens ombudsmän (JO) samt ledamot i styrelsen i den dåvarande sektionen för Riksdag & Regering. Hon är nu rättssakkunnig vid Utrikesdepartementet.

Josefine Qvarfordt (omval)
Josefine är född 1989 och är personalvetare. Hon var ordförande för studerandesektionen 2014–2015 och ledamot i stadgekommittén 2015. Hon har tidigare arbetat som studerandeombudsman hos Sveriges arbetsterapeuter och är nu föreningsutvecklare i ett projekt drivet av styrgruppen för förhandlingsorganisationen Saco-P.

Sven Johannisson (omval)
Sven är född 1963 och jurist. Tidigare har han varit föredragande och tillförordnad kansli-chef i riksdagens justitieutskott samt förhandlingschef vid Domstolsverket. Han var för-troendevald på heltid för Juseks dåvarande domstolssektion samt ledde Juseks rätts-politiska arbete under 2009 – 2011. För närvarande är han hovrättsråd vid Svea hovrätt.

Magnus Jonsson (nyval)
Magnus är född 1976 och samhällsvetare. Han var under åren 2014 - 2017 ordförande i Saco-S förening i regeringskansliet samt ledamot i Saco-S representantskap för Jusek. Under perioden 2017-2018 var han ordförande för Juseks statliga sektion samt sammanhållande av den arbetsgrupp som under 2018 arbetade fram ett förslag på en reviderad färdplan för Jusek. Magnus har under tiden på regeringskansliet bland annat. arbetat med internationella aspekter inom utbildningspolitiken samt regeringens jämställdhetsarbete. Han har nu en tjänst som samordnare av regeringens politik inom FN:s Världshälsoorganisation (WHO). Magnus föreslås bli invald efter Carsten Helland, som inte ställer upp till omval.

Andra val

Förbundets valberedning också har till uppgift att förbereda fullmäktiges val av förtroendevalda revisorer, revisorssuppleanter samt ombud och suppleanter till Saco:s kongress. 

Förslag till revisorer

Ordinarie
Fredrik Sjölander
Tina Gulliksson
Erik Lardenäs

Suppleanter
Anette Envall Swahn
Erik Ahlbom
Fredrik Nilsson Björner

Förslag till ombud jämte suppleanter till Saco-kongressen

Vid Sacos kongress har Jusek för närvarande 13 platser. Ombud och suppleanter bör i första hand hämtas från styrelsekretsen i andra hand hämtas från kansliets tjänstemän.

Ordinarie ledamöter:
Vid eventuellt minskat antal mandat anses ledamöterna valda i nämnd ordning medan de övertaliga anses valda som suppleanter.

Sofia Larsen
Håkan Öberg
Jenny Wernqvist Kallerman
Anna Dyhre
Jens Lindquist
Pernilla Jönsson
Enis Kurspahic
Towa Eng
Simon Sköld
Anna Edholm
Josefine Qvarfordt
Sven Johannisson
Magnus Jonsson

Suppleanter:
Vid ökat antal mandat anses personerna valda som ledamöter i nu nämnd ordning. Suppleanterna kan kallas in i den ordning förbundsstyrelsen finner lämpligt, dock att de valda kanslitjänstemännen inkallas endast i sista hand.

Magnus Hedberg, vd
Ulrika Herrlin, administrativ chef
Lena Emanuelsson, förhandlingschef
Daniel Lind, chefsekonom
Elsa Saboonchi, chef Marknad och kommunikation
Maria Arrefelt, förhandlingschef

Så här har valberedningen arbetat

Valberedningen ber sektionerna och professionsföreningarna om förslag på kandidater till förbundets styrelse. Även enskilda medlemmar kan nominera. För att valberedningen ska kunna fullgöra sin uppgift behöver den ha tillgång till ett brett urval av kandidater. Det är därför önskvärt att varje sektion och professionsförening lämnar flera förslag på personer med olika profiler.

För att valberedningen ska kunna utföra sitt uppdrag måste alla förslag innehålla en fyllig presentation av kandidaten tillsammans med en utförlig motivering till varför denne är lämplig för det aktuella uppdraget. För personer som redan sitter i förbundsstyrelsen behövs bara en motivering. Det ska framgå i förslaget om den föreslagna personer är tillfrågad och i så fall har accepterat nomineringen.