Sektionsstyrelsens uppdrag

Uppdrag:

Sektionsstyrelserna ska, tillsammans med förbundsstyrelsen, samverka för att utveckla, driva mål och strategier för sektionerna inom ramen för det nya förbundets verksamhet.

Sektionerna är delar av förbundet som har till uppgift att stödja medlemmarna och förbundsstyrelsen genom att verka sammanhållande i relation till medlemmarna och deras arbetsmarknadssektorer.

Verksamheten i sektionerna för de yrkesverksamma medlemmarna ska ha tydligt avtalsfokus. De ska bevaka tillämpning och utveckling av avtal utifrån medlemmarnas situation inom sektionens område. Det innebär att de bland annat är en aktiv del av förbundets arbete inom respektive förhandlingsorganisation, Saco-S, Akademikeralliansen och PTK. Det handlar till exempel om att ta ställning till avtalsinriktningen inom sina ansvarsområden i enlighet med förbundsstyrelsens riktlinjer eller föreslå förbundets representanter i förhandlingsdelegationer eller representantskap.

Valberedningen ska vid utarbetandet av sitt förslag till sektionsstyrelse eftersträva ett fungerande och brett sammansatt arbetslag, som så långt det är möjligt, får en sammansättning som återspeglar sektionens medlemskår och även medlemsstrukturen i det nya förbundet på grundval av de nuvarande förbundens sammansättning och storlek. 

Sektionerna är indelade i privat, kommunal och statlig sektor och styrelsens ledamöter representerar sin sektor i sitt arbete. Mandatperioden är på tre år och inleds i januari 2020.

Nedan angivna punkter är kriterier som förväntas av en ledamot av sektionens styrelse.

Styrelseledamoten:

  • delar förbundets värderingar.
  • står vid behov upp och försvarar viktiga principer för det förbundet, med viljan att driva förbundets frågor, utveckla förbundet och stärka dess verksamhet.
  • är aktiv i styrelsearbetet, vilket bland annat innebär att ledamoten förbereder sig och avsätter tid för inläsning, närvarar under samtliga möten samt är samarbetsinriktad och ansvarstagande, håller sig uppdaterad i samhällsdebatten och i andra frågor som berör sektionen och förbundet.
  • är god visionär och hjälper till att leda, utveckla och driva en framgångsrik organisation med ett långsiktigt strategiskt perspektiv.
  • representerar förbundet på ett vinnande sätt, externt och internt.

Utöver ovan angivna punkter förväntas följande av en ordförande av sektionsstyrelse.

Ordföranden:

  • är både lyssnande och drivande i sin ledning av styrelsens arbete
  • är representativ för hela sektionens medlemskår
  • är utåtriktad, vågar ta plats och kan föra sig i media
  • har ett stort intresse för samhällsdebatter och för fackliga frågor samt följer samhällets utveckling och förändring

Vi ser helst att sökande har erfarenhet av lokalfackligt arbete men det är inte ett måste om personen i övrigt är rätt för att skapa ett välfungerande och effektivt team.

Stockholm, oktober 2019

Det nya förbundets valberedning