Förbundsstyrelsens uppdrag

Uppdraget:

Det nya förbundets styrelse väljs på förbundets fullmäktige och är det högsta beslutande organet under mandatperioden. Förbundsstyrelsen ska samverka som ett lag för att utveckla, driva mål och strategier för förbundet.

Förutom sedvanliga styrelseuppgifter, som framgår av stadgarna, ska förbundsstyrelsen tillsätta styren i professionsföreningarna, delegationer och fokusgrupper samt utvärdera resultatet av deras verksamheter. Styrelsen får också besluta vilka delar av förbundets förtroendemannaorganisation som ska göra vad, lösa uppkomna gränsdragningsfrågor samt besluta om instruktioner för de olika delarna. Mandatperioden är på tre år och inleds i januari 2020.

Valberedningen ska vid utarbetandet av sitt förslag till förbundsstyrelse eftersträva ett fungerande och brett sammansatt arbetslag, som så långt det är möjligt, får en sammansättning som återspeglar förbundets medlemskår och även medlemsstrukturen i det nya förbundet på grundval av de nuvarande förbundens sammansättning och storlek. 

Nedan angivna punkter är kriterier som förväntas av en ledamot av förbundsstyrelsen.

Styrelseledamoten:

 • delar förbundets värderingar.
 • vågar stå upp och försvara viktiga principer för det nya förbundet, med viljan att driva förbundets frågor, utveckla förbundet och stärka dess verksamhet.
 • är aktiv i styrelsearbetet, vilket bland annat innebär att ledamoten förbereder sig och avsätter tid för inläsning, närvarar under samtliga möten samt är samarbetsinriktad och ansvarstagande.
 • håller sig uppdaterad i samhällsdebatten och i de frågor som berör förbundet och förbundets verksamhetsområden.
 • är en god visionär och hjälper till att leda, utveckla och driva en framgångsrik organisation med ett långsiktigt strategiskt perspektiv.
 • kan och vill representera förbundet på ett vinnande sätt, externt och internt.
 • har egen erfarenhet av eller goda kunskaper om förbundets fackliga arbete.

Utöver ovan angivna punkter förväntas följande av en ordförande av det nya förbundets styrelse.

Ordföranden:

 • är både lyssnande och drivande i sin ledning av styrelsens arbete.
 • är representativ för hela förbundets medlemskår
 • är utåtriktad, vågar ta plats och kan föra sig i media
 • har ett stort intresse för samhällsdebatter och för fackliga frågor samt följer samhällets utveckling och förändring

Vi ser helst att sökande har erfarenhet av styrelsearbete, gärna i intresseorganisationer, men det är inte ett måste om personen i övrigt är rätt för att skapa ett välfungerande och effektivt team.

Stockholm, oktober 2019
Det nya förbundets valberedning