Bli mentor åt en invandrad akademiker

Juseks mentorprogram för invandrade akademiker drog igång för första gången i Stockholm hösten 2010. Adepterna är ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer med utländsk bakgrund och utbildning. Gemensamt har de att de är relativt nya i Sverige och lär sig svenska.

ANSÖK OM ATT BLI MENTOR

Mentorskap är en process som handlar om att underlätta lärande och utveckling. Syftet med mentorskap är att bli bättre på att hantera en ny situation, ett nytt yrke eller en ny miljö genom att ta hjälp av någon som har viktiga kunskaper och erfarenheter – en mentor.

De flesta mentorer deltar i mentorskapsprogram för att bidra till en människas utveckling. Det brukar också kännas viktigt för dig som mentor att ”göra en god insats” och så gott du kan finnas till för en annan människa. Många saker förenar dig som mentor med adepten. Ni är ofta mer lika än olika. Men du som mentor har kunskap, erfarenheter och inte minst nätverk som är viktiga för adepten att få tillgång till. Att vara mentor är också en möjlighet att utveckla dig själv. Du gör en resa, inte bara adepten.

Några upplevda vinster som mentorer i Juseks mentorskapsprogram lyfter fram i målutvärderingar efter genomfört mentorskap är:

  • meningsfullhet. Hela 96 procent av mentorerna tycker att det är meningsfullt att vara mentor åt en utrikesfödd professionskollega.
  • förståelse för svensk arbetsmarknad. Att vara mentor innebär en fördjupad förståelse för hur det är att komma in på den svenska arbetsmarknaden. 92 procent av mentorerna upplever detta.
  • kompetensutveckling. Mentorer tycker sig genom mentorskapet ha utvecklat kompetens i att vara mentor. Nästan alla som svarar i målutvärderingen intygar detta; 98 procent för att vara exakt.

Mentorskap för utrikesfödda

Vägen från att ha kommit som ny till Sverige och ha fått uppehållstillstånd till att vara etablerad är för många människor en lång och snårig process. Personen som kommer till Sverige behöver bland annat ha många kontakter med personal på myndigheter och i kommuner. En mentor blir för många adepter den första personen i Sverige som adepten har långvarig kontakt med och som de inte har träffat i sina kontakter med myndigheter och kommuner. En del adepter kallar därför sin mentor för ”en vanlig svensk”.

Genom mentorskap kan en adept lära sig saker hen har nytta av för att trivas och etablera sig i den nya miljön. Det kan exempelvis handla om samhällsorientering, arbetsmarknad, arbetsplatskultur och hur professionen utövas i Sverige. Genom en mentor skapas också möjlighet till att etablera nya viktiga kontakter som ny i Sverige. Ett yrkesinriktat mentorskapsprogram bidrar till att öka adeptens sociala och professionella nätverk. Och just den funktionen, nätverksbyggande, har visat sig vara en av de viktigaste förutsättningarna för att den som är utrikesfödd snabbt ska etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige och korta den tid det riskerar ta att hitta ett arbete i nivå med sin utbildnings- och kompetensnivå.

Mentorns roll

En mentor är en slags vägledare och stödjare. Mentorns uppgift är att på olika sätt medverka till adeptens utveckling och att stödja och utmana adepten utifrån den målsättning hen har. Det är viktigt att du som mentor alltid utgår från adeptens behov, inte dina egna, och den situation adepten befinner sig i. Det är en tumregel i fungerande mentorskapsrelationer. Adeptens mål och behov går först.

Inledningsvis är det då viktigt att tidigt lära känna varandra och prata om förväntningarna på varandra och gärna sätta ett gemensamt mål att arbeta för.

En mentor ordnar inte jobb

Många gånger går adepten in i mentorskapet med en förhoppning om att mentorn ska kunna hjälpa adepten till arbete. Mentorskap handlar dock inte om att mentorn ska ”ordna fram” jobbmöjligheter till adepten, utan om att ge adepten värdefulla verktyg.

Det handlar bland annat om kunskap, nätverk och självförtroende. Görs mentorskapet på ett smart sätt kan adepten använda verktygen i arbetssökande, vilket i sin tur kan leda till arbete.

I Juseks handbok, Kliv in, finns många tips på hur ni i mentorskapsparet lägger upp träffarna på ett pedagogiskt sätt för att strukturerat jobba för att tillsammans nå ert mål.