Villkor för medlemskap i Jusek

Enligt utdrag ur Juseks stadgar (§4) - Medlemskap. Ansökan om medlemskap prövas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen kan till medlem anta den som

  • har avlagt juridisk, ekonomisk, systemvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller annan samhällsvetenskaplig examen
  • har avlagt någon annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som ingår i nämnda examina eller
  • bedriver studier vid universitet eller högskola för att avlägga en sådan examen som avses i a) eller b).

Förbundsstyrelsen kan därutöver till medlem anta den som fullgör arbetsuppgifter, som brukar ankomma på dem som avses i andra stycket a) eller b). Innan förbundsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska de sektioner som berörs av frågan ges tillfälle att yttra sig. 

En ny medlem har inte rätt till individuell facklig service från förbundet rörande problem som har uppkommit redan vid tidpunkten för ansökan om medlemskap om inte särskilda skäl föreligger.

Avslår förbundet en ansökan om medlemskap, ska skälen för beslutet anges skriftligt.

Läs mer i Juseks stadgar som pdf