GDPR - medlem

Jusek är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som bland annat lämnas i denna ansökan.

Kontaktuppgifter:

Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm
08-665 29 00
dataskyddsombud@saco.se

Juseks behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i ett fackförbund en känslig personuppgift. När känsliga personuppgifter behandlas hos Jusek gäller särskilda regler i dataskyddsförordningen. Behandling av dina personuppgifter är till exempel: inhämtning, lagring, hantering, delning och gallring.

Juseks personal behandlar personuppgifter utifrån sin arbetsbeskrivning och i enlighet med Dataskyddsförordningen, för att fullgöra ditt avtal om medlemskap hos Jusek. Personuppgifter behandlas även av förtroendevalda som är utsedda av Juseks medlemmar. Jusek är ansvarig för behandlingen av uppgifterna som lämnas till oss när du ansöker om medlemskap i förbundet. Vi behöver uppgifterna för att:

 • hantera din ansökan
 • administrera ditt medlemskap hos oss
 • tillvarata dina intressen inom arbetsrätten
 • göra utvärderingar och undersökningar.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter inom ramen för Juseks syfte och verksamhet, i enlighet med våra stadgar. Stadgarna tog du del av i samband med ansökan om medlemskap.

Här hittar du Juseks stadgar

Så använder vi dina personuppgifter

Jusek behandlar dina uppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem och för att tillvarata dina intressen. Vi kan även behöva behandla uppgifterna för annat arbete inom ramen för vår fackliga verksamhet, till exempel medlemsförmåner. När det är aktuellt behandlas dina uppgifter för att genomföra kollektivavtalsförhandlingar, medlemsundersökningar, enkätutskick gällande bland annat lönestatistik och för att framställa lönestatistik

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna ge dig:

 • rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bland annat löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)
 • rättshjälp genom att du kan bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder.
 • den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet
 • Jusektidningen Karriär
 • utbildningar, seminarier, och andra aktiviteter
 • karriärrådgivning inklusive cv-granskning
 • utskick som nyhetsbrev, medlemsinformation, kallelser och liknande
 • fakturor med rätt medlemsavgift.

Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär, att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, till exempel en kollektivavtalad skyldighet och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför. (Se artiklarna 6 och 9 dataskyddsförordningen).

Om din ansökan av någon anledning inte leder till medlemskap, behandlas dina personuppgifter endast under den tid det tar att bringa klarhet i om du ska beviljas medlemskap. Samma sak gäller då du självmant och med avsikt avbrutit ansökan. Den rättsliga grunden för denna behandling finns i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Om du inte är medlem har vi behandlat dina personuppgifter med intresseavvägning som rättslig grund, såsom när vi vill marknadsföra erbjudanden om ett fackligt medlemskap. Dina personuppgifter raderas inom tre månader från det att vi fick uppgifterna.

Vill du inte ta emot utskick från oss? Avregistrera dig på respektive nyhetsbrev eller kontakta Medlemsservice på 08-665 29 09 eller medlem@jusek.se.

Inhämtande av uppgifter

Uppgifterna inhämtas oftast direkt från dig som medlem, men kan också inhämtas från din arbetsgivare eller annan källa

För adressuppgifter använder vi oss av SPAR, det statliga personadressregistret. Det innebär att du inte behöver göra en adressändring om du flyttar. Vi får uppgifter från SPAR om din nya folkbokföringsadress cirka tio dagar efter att den registrerats hos Skatteverket. Om du har anmält en så kallad särskild postadress vid sidan av folkbokföringsadressen, skickar SPAR de uppgifterna. Observera att automatisk adressuppdatering inte fungerar om du flyttar utomlands, då måste du själv meddela oss din nya adress.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan uppgifterna även lämnas till annan part för behandling, till exempel när det gäller administration av arbetsmarknadsförsäkringar. I de fall där laglig skyldighet föreligger, kan uppgifter komma att lämnas vidare till berörd myndighet, till exempel Skattemyndigheten.

När det är aktuellt lämnas uppgifter till

Saco och deras medlemsförbund - som Jusek samarbetar med och förhandlingsorganisationer till exempel Saco-S som Jusek ingår i. Jusek kan ha gemensamt personuppgiftsansvar med en sådan förhandlingsorganisation.

 • Försäkringsbolag
 • Lokala föreningar
 • Tryckerier och andra distributionsföretag
 • IT-leverantörer.
 • A-kassan

Om du avslutar ditt medlemskap

Jusek kommer löpande att gallra dina personuppgifter när ändamålet och syftet uppfyllts. Vi kan dock komma att spara dina uppgifter under den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130). Det gör vi för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om du har begärt utträde ur Jusek.

Exempelvis kan vi behöva behålla dina personuppgifter utifrån preskriptionstid på ärenden som vi drivit för din räkning. Detsamma gäller om vi behöver hantera krav på utebliven eller återbetalning av medlemsavgift. Uppgifter som Jusek behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen, kan också komma att sparas.

I syfte att lära oss mer om orsaker till att medlemmar väljer att avsluta sitt medlemskap hos oss kan vi komma att kontakta dig i upp till ett år efter det att du har avslutat ditt medlemskap. Detta gör vi efter en intresseavvägning för att kunna förbättra vår roll, vårt stöd och våra erbjudanden. Vi vill vara relevanta och kunna erbjuda det medlemmarna efterfrågar. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6.1. f och  9.2.d GDPR. Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter på det här sättet.

Dina rättigheter

Som medlem har du rätt att få en sammanställning av dina personuppgifter hos Jusek. Det gör du enklast genom att logga in på din medlemssida. Du har rätt att begära korrigering och ändring av dina personuppgifter och i vissa fall få uppgifterna raderade. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportalitet – om du exempelvis önskar byta fackförbund kan vi vara behjälpliga med överföring av dina personuppgifter.

Synpunkter eller frågor om behandlingen

Om du har frågor angående behandlingen av personuppgifter är du välkommen att vända dig till förbundets ansvarige för personuppgiftsbehandling Torbjörn Angelbrant via dataskyddsombud@saco.se Jusek vill också uppmärksamma dig om att du har rätt att skicka in klagomål till Datainspektionen gällande förbundets behandling av dina personuppgifter.

Dataskyddsombudet har som övergripande uppgift att se till att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Som medlem kan du kontakta dataskyddsombudet om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter. Juseks dataskyddsombud kan kontaktas via dataskyddsombud@saco.se