GDPR - inte medlem

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns laglig grund för behandlingen. Nedan finner du vilka lagliga grunder som vi använder oss av för dig som inte är medlem:

 • Samtycke – du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Avtal – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Jusek eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
 • Intresseavvägning – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör Juseks eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre.

Det finns personuppgifter som är extra känsliga och för att få behandla dessa krävs ytterligare lagstöd. Dessa är:

 • Samtycke – du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Inom arbetsrätten m.m. – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Jusek eller du själv ska kunna fullgöra skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten eller inom områdena social trygghet och socialt skydd.
 • Berättigad facklig verksamhet – behandlingen av dina personuppgifter utförs internt inom ramen för Juseks berättigade verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder.
 • Rättsligt anspråk – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Samtycke

Att lämna sitt samtycke till en behandling av personuppgifter är alltid frivilligt. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till behandlingar som sker för angivna ändamål. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan ditt samtycke återkallades. Om du inte samtycker till en behandling, eller återkallar ett samtycke som du tidigare har lämnat, kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för det aktuella ändamålet.

Inte medlem i förbundet men ändå kommer i kontakt med oss i det löpande arbetet i egenskap av att du:

 • deltar i någon av Juseks kampanjer eller opinionsbildande åtgärder
 • deltar i kurs, utbildning eller event som anordnats av Jusek
 • är arbetsgivarföreträdare
 • söker anställning hos Jusek
 • är medpart, motpart eller vittne i en process som rör Jusek och/eller Juseks medlemmar
 • tecknat avtal med Jusek om t.ex. leverantörstjänster, eller besöker Juseks lokaler

Så här får vi del av dina personuppgifter:

 • Från dig själv
 • Från en medlem i Jusek
 • Från din arbetsgivare eller ombud
 • Från bolag som vi anlitar för marknadsundersökningar

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som vi erhåller från andra än dig själv kan innefatta namn, personnummer, kontaktuppgifter, CV och arbetsgivare, befattningskoder eller motsvarande.

Ändamål och lagliggrund för vår behandling av personuppgifter:

Vi lämnar inte ut känsliga personuppgifter om dig, exempelvis uppgift om allergi eller information som avslöjar ditt fackliga medlemskap , utan ditt uttryckliga samtycke. Ditt samtycke kan alltså behövas för att vi ska kunna skicka vidare dina matpreferenser till en konferensanläggning i samband med utbildning eller seminarium.

Värvning av potentiella medlemmar

Enligt Juseks stadgar ska vi företräda medlemmarna genom att stärka såväl individen som gruppen. För att kunna göra det behöver vi vara många medlemmar. Ju fler medlemmar desto starkare part blir vi på den svenska arbetsmarknaden.

När vi rekryterar medlemmar behöver vi göra nedanstående behandlingar:

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Så här får vi del av dina personuppgifter

Från dig själv till exempel i samband med påbörjad medlemsansökan, i samband med seminarier eller anmälan till informationsmejl.

Kategorier av mottagare av personuppgifter

I vissa fall har vi gett externa företag eller organisationer i uppdrag att behandla personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi anlitar bara personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier för att GDPR följs och dina rättigheter skyddas.

 • Tryckerier – som trycker och distribuerar trycksaker så som broschyrer, rapporter, fakturor och informationsmaterial
 • Lokala Akademikerföreningar
 • Andra fackförbund inom Saco som agerar som kontaktförbund för lokala föreningar
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd och IT-tjänster
 • Det av förbundet anlitat medlemsregisterföretag
 • Arkiv

Jusek kan även lämna ut personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga. I det fall vi lämnar ut personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga har vi avtalat om lämpliga åtgärder för att säkerställa korrekt och laglig behandling av dina personuppgifter.

 • Skattemyndigheten
 • Revisionsbyråer, tar del av personuppgifter genom revisionsunderlag
 • Det försäkringsbolag förbundet har sin ansvarsförsäkring hos
 • Delgivningsföretag

Vårt medlemsregister (Microsoft CRM) och verktyg för utskick (BizWizard) behandlar personuppgifter.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras under den tid som Jusek är skyldig att spara uppgifterna enligt gällande lag och/eller kollektivavtal . Övriga personuppgifter, som är hänförliga till en viss behandling med visst ändamål kommer vi att gallra löpande i enlighet med vår gallringsrutin, så fort ändamålet med behandlingen har upphört.

Vi har exempelvis en skyldighet enligt bokföringslagen att spara allt räkenskapsmaterial i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Vi kan även ha en skyldighet enligt kollektivavtalen att föra register över förhandlingar till dess att kollektivavtalet har upphört. Om vi förhandlat fram särskilda villkor som du berörs av kan vi komma att spara vissa personuppgifter för att fullgöra den skyldigheten.

Förekommer dina personuppgifter i ett ärende där vi biträtt vår medlem genom förhandling eller rättshjälp sparar vi dessa personuppgifter i 10 år efter avslutad aktivitet i enlighet med preskriptionslagen.

Har du deltagit i kurser, seminarier eller informationsträffar kommer uppgifterna att sparas i 3 månader efter avslutad aktivitet.

Dina rättigheter

Tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig genom att kontakta medlem@Jusek.se

Dataportabilitet – få ur och flytta dina uppgifter
Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätta felaktiga uppgifter
Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Ta bort vissa uppgifter
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Invända mot behandling i vissa fall
Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Jusek inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Jusek upphöra med behandlingen.

Kontakt

Kontakta i första hand Jusek vilka är personuppgiftsansvarig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter.

Kontaktuppgifter till Jusek är:
Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm
08-665 29 00
medlem@jusek.se

Jusek har utsett dataskyddsombud som ska övervaka hur förbundet efterlever GDPR.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är:
Dataskyddsombudet
Saco
Box 2206
103 15 Stockholm
08-613 48 00
dataskyddsombud@saco.se

Lämna klagomål hos tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet över GDPR. Datainspektionen rekommenderar att du försöker lösa frågan med den personuppgiftsansvarige innan du kontaktar dem. Vi hoppas också att du hör av dig till oss först, så vi får en chans att försöka rätta till eventuella problem. Om du sedan ändå är missnöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten,

Datainspektionen