Rörlig lön

Prestationslön, resultatlön och bonus är exempel på rörlig lön. Vissa arbetsgivare erbjuder rörliga löner som ett sätt att motivera medarbetarna.

Det finns både för- och nackdelar med rörlig lön. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om rörlig lön.

Vad är rörlig lön?

Prestations- och resultatlön, bonus och andra typer av ”föränderlig” lön kallas för rörlig lön. De rörliga lönedelarna är direkt kopplade till prestation och resultat. De kan också vara beroende av hur verksamheten går. Rörlig lön är ett sätt för arbetsgivaren att motivera dig och belöna dina arbetsinsatser. En rörlig lön innebär att det är lättare för arbetsgivaren att styra lönekostnaderna på sikt.

Vad finns det för typer av rörlig lön?

Provision
Provision är en individuellt anpassad lön som regleras i ditt anställningsavtal. Provisionen ska vara kopplad till din prestation; hur väl du uppfyller mål, beläggningsgrad, debitering av tid eller intjänade intäkter. Det är vanligt med provision i försäljnings- och mäklarbranschen, men också på advokat- och juristbyråer. Provisionen används ofta som en del av lönen tillsammans med en fast grundlön. Men du kan också få enbart provisionslön.

Bonus
Bonus är oftast kopplad till hur hela verksamheten går, snarare än din egen prestation. Hos vissa företag är bonusen en kombination av individens, teamets och företagets gemensamma resultat. Finns det en bonus i ditt anställningsavtal är det ofta med en hänvisning till en bonuspolicy. Det är viktigt att veta att arbetsgivaren beslutar om bonuspolicyn och kan ändra policyn ensidigt. Bonus kan också kallas för tantiemsystem eller vinstdelningssystem.

Optioner och aktier
En del arbetsgivare har incitamentsprogram där medarbetare kan få olika andelar i företaget. Till exempel kan chefer få möjlighet att köpa aktier i bolaget, så att de blir delägare. Om du blir delägare i företaget kan det påverka din lönegaranti och a-kassa.

Andra varianter är personaloptioner, vanliga optioner och konvertibla skuldebrev. Kontakta alltid Skatteverket om din arbetsgivare tar upp dessa varianter. Det påverkar nämligen din skatt på olika sätt.

Vad ska jag tänka på när jag skriver anställningsavtal?

Det kan finnas en policy om rörlig lön som omfattar dig. Arbetsgivaren har rätt att ensidigt ändra i policyn, vilket betyder att din rörliga lön kan ändras. Se till att det tydligt framgår i ditt anställningsavtal hur din rörliga lön beräknas och på vilket underlag. Då kan inte arbetsgivaren ensidigt ändra villkoret om den rörliga lönen. 

Här hittar du vår checklista om vad du ska tänka på innan du skriver på ett anställningsavtal med rörlig lön.

Finns det regler för rörlig lön?

Det finns ingen lagstiftning om rörliga lönedelar. Rörlig lön är något som du och din arbetsgivare kommer överens om. Därför är det viktigt att det står tydligt i anställningsavtalet vad som gäller för just dig.

Vad händer med min intjänade rörliga lön om jag slutar?

När du slutar på ett jobb är det viktigt att du funderar över vilka konsekvenser det får. Kontakta a-kassan för att se över hur din rörliga lön påverkar a-kassan. Om företaget går dåligt finns det risk att dina rörliga lönedelar försämras eller uteblir, vilket i sin tur påverkar din a-kassa.

Provision och bonus utbetalas ofta vid ett specifikt tillfälle eller i efterhand. Därför bör det stå i anställningsavtalet vad som händer med din del om du avslutar anställningen. Det kan också finnas en regel som säger att du inte får ut en rörlig lönedel om din anställning upphör exempelvis före ett årsskifte.

När du slutar är det viktigt att du och arbetsgivaren gör en avräkning och ser vilken rörlig lön du ska få. Att göra en sådan beräkning efter att du slutat kan vara svårt. Då har du inte längre tillgång till information från arbetsplatsen som kan vara nödvändig.