Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Jusek genomför sedan slutet av 1960-talet en arbetsmarknadsundersökning bland nyutexaminerade akademiker. Fram till år 2013 genomfördes undersökningen årligen, sedan dess genomförs den vartannat år.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur utbildning och arbetsmarknad ser ut för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare:

  • Hur och var nyutexaminerade akademiker får sina första jobb
  • Vilka ingångslöner de får
  • Synen på karriär och hur nöjda de är med sin utbildning.

Materialet används för att ge Juseks medlemmar en god bild av arbetsmarknaden för nyutexaminerade. Undersökningens resultat ligger också till grund för opinionsbildning och påverkan i frågor som är viktiga för Juseks medlemmar.

Om 2019 års arbetsmarknadsundersökning

Årets undersökning – en enkätundersökning kompletterad med telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Jusek under perioden mars – maj 2019. I urvalet ingår jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare under 36 år som tagit examen under perioden september 2017 till augusti 2018. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Juseks medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen innehöll 13 174 personer och det slutliga nettourvalet omfattade 6 706 personer. 2 121 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 32 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyutexaminerade. De enda undantagen är uppgifterna om verksamhets- och arbetsområden som inte inkluderades i telefonintervjuerna och således endast baseras på enkätundersökningen. Sammantaget bedöms tillförlitligheten i statistiken vara mycket stor.

Har du frågor om undersökningen eller dess resultat?

Kontakta gärna Sofia Hylander
sofia.hylander@jusek.se 
projektledare för Juseks arbetsmarknadsundersökning 2019