Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Jusek genomför sedan slutet av 1960-talet en arbetsmarknadsundersökning bland nyutexaminerade akademiker. Fram till år 2013 genomfördes undersökningen årligen, sedan dess genomförs den vartannat år.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur utbildning och arbetsmarknad ser ut för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare:

  • Hur och var nyutexaminerade akademiker får sina första jobb
  • Vilka ingångslöner de får
  • Synen på karriär och hur nöjda de är med sin utbildning.

Materialet används för att ge Juseks medlemmar en god bild av arbetsmarknaden för nyutexaminerade. Undersökningens resultat ligger också till grund för opinionsbildning och påverkan i frågor som är viktiga för Juseks medlemmar.

Om 2017 års arbetsmarknadsundersökning

Årets undersökning genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Jusek under perioden februari – april 2017. Först genomfördes en enkätundersökning som sedan kompletterades med telefonintervjuer med ett urval av de respondenter som inte besvarat enkäten. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyutexaminerade. De enda undantagen är uppgifterna om verksamhets- och arbetsområden som inte inkluderades i telefonintervjuerna och således endast baseras på enkät-undersökningen. Sammantaget bedöms tillförlitligheten i statistiken vara mycket stor.

I urvalet ingår jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare under 36 år som tagit examen under perioden september 2015 till augusti 2016. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Juseks medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar. Totalpopulationen innehöll 15 496 personer och det slutliga nettourvalet omfattade 6 837 personer. 2 232 personer svarade på enkäten vilket ger undersökningen en svarsfrekvens på 33 procent.

Har du frågor om undersökningen eller dess resultat?

Kontakta gärna Sofia Hylander
sofia.hylander@jusek.se 
projektledare för Juseks arbetsmarknadsundersökning 2017