Mer om Juseks politik

Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Ett av de strategiska målen för att uppnå visionen är – utöver en stark medlemstillväxt och hög medlemsnytta – att Jusek ska synas och vara en trovärdig opinionsbildande aktör i samhällsdebatten.

Förbundets position i samhällsdebatten är central eftersom våra medlemmars förutsättningar och villkor i arbetslivet påverkas av det omgivande samhället och de spelregler som sätts genom politiska beslut. I förbundets politiska arbete strävar vi även efter att förbättra samhällsekonomin och att utveckla kunskapssamhället. Jusek är partipolitiskt obundet.

Våra frågor

Genom att driva frågor som är relevanta för medlemmarnas förutsättningar och villkor i arbetslivet stärker vi medlemsnyttan, ökar kännedomen om förbundet och stärker vårt varumärke. Jämställdhet mellan könen – karriär på lika villkor – är en fråga som genomsyrar samtliga politikområden som Jusek arbetar med.

I medborgarnas och demokratins tjänst: Rättspolitik

En betydande del av Juseks medlemmar arbetar på olika rättsvårdande myndigheter och ett starkt och sammanhållet rättsväsende är en förutsättning för en fungerande demokrati. Av den anledningen driver Jusek ett antal rättspolitiska frågor. De är bland annat:

 • Hot och våld mot anställda i rättsväsendet
 • Mer resurser till hela rättsväsendet
 • Låt poliser vara poliser - anställ fler akademiker
 • Låt professionerna fokusera på sina kärnuppdrag

För mer information om Juseks rättspolitiska arbete »

I medborgarnas och demokratins tjänst: Förvaltningspolitik

En rättssäker, effektiv och kvalitativ offentlig sektor är avgörande för ett rättssäkert och välfungerande samhälle. Många av Juseks medlemmar arbetar på uppdrag av medborgarna och är en del av den svenska förvaltningen. Deras uppgift är att se till att den offentliga sektorn sköts effektivt och rättssäkert samt att den service som tillhandahålls medborgarna är av hög kvalitet. Juseks förvaltningspolitiska ståndpunkter utgår från medborgarnas och medarbetarnas perspektiv. Frågor som Jusek driver är bland annat:

 • Hot och våld mot anställda i offentlig sektor
 • Förbättrad styrning, tillsyn och uppföljning av myndigheter
 • Omlokalisering av myndigheter
 • Tydliga roller för politiker och tjänstemän

Läs mer om Juseks Förvaltningspolitiska arbete (pdf) »

Integration av invandrade akademiker

Karriär på lika villkor förutsätter att utrikes födda akademiker har samma möjligheter på arbetsmarknaden som inrikes födda. Så är det inte i dag. Det betyder att kompetens och erfarenheter slösas bort – till skada för den enskilde individen och för samhället. För att stoppa det här slöseriet driver Jusek ett antal frågor:

 • Ökad tillgång till flexibel yrkesinriktad svenskutbildning
 • Bättre validering av akademisk utbildning
 • Fler platser och flexiblare kompletterande utbildningar vid universitet och högskolor
 • Stimulerad tillgång till professionella nätverk

För mer information om Juseks arbete med integration av invandrade akademiker »

Det hållbara arbetslivet

Ett hållbart arbetsliv kännetecknas bland annat av jämställdhet mellan könen och att alla kan göra karriär på lika villkor oavsett etnisk eller religiös tillhörighet, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Ett hållbart arbetsliv kännetecknas av en god och utvecklande arbetsmiljö där arbete och familjeliv går att förena och där fler ges möjlighet att arbeta flexibelt – utan att det leder till stress och ohälsa. I ett hållbart arbetsliv utvecklas kompetensen över tid och bidrar till rörlighet och omställning. Ett hållbart arbetsliv skapar förutsättningar för ett längre arbetsliv.

För mer information om Juseks arbete med det hållbara arbetslivet »

För mer om Juseks arbete kring flexibelt arbetsliv »

Arbetsmarknad

På en arbetsmarknad som förändras i snabb takt är rörligheten mellan arbetsuppgifter, tjänster och arbetsgivare hög. Med sådana förutsättningar är det smart att bejaka omställning, kompetensutveckling och trygghet vid förändring eftersom det på sikt gynnar produktiviteten och därmed reallönerna. Därför driver Jusek bland annat följande frågor inom arbetsmarknadspolitikens område:

 • Akademiker behöver adekvat stöd vid jobbsökande
 • Arbetsförmedlingens uppdrag bör renodlas
 • A-kassan ska ge verkligt skydd mot inkomstbortfall
 • Det ekonomiska skyddet vid sjukdom bör förbättras för egenföretagare

För mer information om Juseks arbete med arbetsmarknadsfrågor »

Unga akademikers arbetsmarknad

Sedan slutet av 1960-talet genomför Jusek en undersökning riktad till nyexaminerade akademiker inom Juseks utbildningsområden. Med stöd av den här undersökningen ökar vi vår kunskap om bland annat:

 • Hur, när och var de nyexaminerade får sina första jobb
 • Lönenivåer vid första jobbet efter utbildningen
 • Unga akademikers syn på arbetsliv och karriär
 • Nöjdhet med den nyligen avslutade utbildningen

För mer information om Juseks arbetsmarknadsundersökning »

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2017 »

Högre utbildning

Utbildning är frihet. Utbildning är också nyckeln till ett innovativt kunskapssamhälle och en förutsättning för en arbetsmarknad med en hög andel kvalificerade arbeten och hög produktivitet. En akademisk utbildning ska vara användbar under hela livet och måste därför vara av hög kvalitet och förbereda inför yrkeslivet. Utbildning ska löna sig – både i termer av lön och arbetsinnehåll. På det utbildningspolitiska området driver Jusek bland annat följande frågor:

 • Stärk kvaliteten i den högre utbildningen
 • Underlätta steget mellan utbildning och arbetsliv
 • Goda studievillkor
 • Förbättrade möjligheter till livslångt lärande

För mer information om Juseks utbildningspolitiska arbete »

Läs även

Inga blyga violer

Kvinnor sätter lägre pris på kompetens. Nyutexaminerade kvinnor värderar sin kompetens högre än vad männen gör men lämnar ändå lägre löneanspråk.